Δήμος Πωγωνίου

Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2012 08:12

Κανονισμός Υδρευσης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3643/2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:
- Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 «περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του άρθρου 29 του Α.Ν. 344/68 «περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
- Του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,, και του Π.Δ. 923/77 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεώς του από 17/5-15/06/1959 Β.Δ.»/
- Του Ν.1512/85 και της 28116/29-3-91 διαταγής του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
- Των υγειονομικών διατάξεων με αριθμούς:
Α) Του Ν.1512/85 και Γ4/1722/74 «περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος»
Β) 5673/4-12-57 «περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων».
Γ) Α5/288/1986 «ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Της υπηρεσίας ύδρευσης προΐσταται ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Οι τιμές των εργασιών που εκτελεί ο Δήμος για λογαριασμό των καταναλωτών, καθορίζονται  από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να καλύψουν: α) τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και β) τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.
Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και βελτιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 και των άρθρων 3 και 4 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται ανά εξάμηνο. Η χρέωση των καταναλωτών μπορεί να γίνεται και με μηχανογραφημένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 923/77.
Το ελληνικό δημόσιο, οι ιεροί ναοί και τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσονται από τα τέλη ύδρευσης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Το τέλος ύδρευσης στο οποίο υπόκεινται αυτοί που κάνουν χρήση του δικτύου ύδρευσης θα επιβάλλεται και θα καθορίζεται ανά κ.μ. κατανάλωσης και πάγιο ανά υδρομετρητή με ξεχωριστή απόφαση του Δ.Σ. Αν ο υδρολήπτης δεν καταναλώνει νερό μέσα στο τέλος του χρονικού διαστήματος ή των χρονικών διαστημάτων που ορίζει το Δ.Σ., καταλογίζεται σε βάρος του ως ελάχιστη κατανάλωση τα 15 κυβικά.
Με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. θα μπορεί εφόσον διαπιστώσει ανεπάρκεια νερού ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και καθορίζει περιορισμούς στην κατανάλωση, να κλιμακώνει το συντελεστή του τέλους ύδρευσης ανάλογα με την κατανάλωση και να ορίζει ότι σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης θα διακόπτεται η παροχή νερού και για επανασύνδεση να ορίζεται ότι θα καταβληθεί στην Ταμειακή Υπηρεσία δικαίωμα επανασύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού ύδρευσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Για την καλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης τον πλήρη έλεγχο της ποσότητας του νερού που καταναλώνεται και για τη δίκαιη κατανομή του ανταποδοτικού τέλους ύδρευσης, επιβάλλεται υποχρεωτικά η τοποθέτηση υδρομετρητών σε όλες τις παροχές ύδρευσης.
Για κάθε οικία, κατάστημα, ποιμνιοστάσιο, εργοστάσια που υδροδοτείται θα γίνεται ξεχωριστή παροχή και θα χρησιμοποιείται ξεχωριστός υδρομετρητής. Ξεχωριστός υδρομετρητής δεν απαιτείται στην περίπτωση υδροδότησης κτίσματος που βρίσκεται στο αυτό οικόπεδο με υδροδοτούμενη οικία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται ως εξής: Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και εφόσον απομένει πλεόνασμα διατίθεται κατά σειρά για το πότισμα των ζώων, την υδροδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών και τουριστικών εγκαταστάσεων, την άρδευση κτημάτων, κήπων κλπ.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Από το δίκτυο ύδρευσης θα υδρεύονται οι οικίες – καταστήματα – βιοτεχνίες ως και ανάγκες ποτίσματος ζώων. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί έλλειψη νερού θα ρυθμίζεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Όποιος επιθυμεί την παροχέτευση νερού στην οικία του κλπ πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Δήμο, η οποία θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί με Απόφαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου με κάθε μελλοντική του τυχόν τροποποίηση.
Η αρνητική απόφαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δήμο.
Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση), το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή αρδευτικές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελματικές ανάγκες κλπ). Μαζί με την αίτηση, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης.
Στην περίπτωση αυτή εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Ταμείο του Δήμου το καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης δικαίωμα σύνδεσης που περιλαμβάνει:
α) το τέλος σύνδεσης, το οποίο καθορίζεται σε είκοσι ευρώ (20€).

ΑΡΘΡΟ 13ο

Οι πολύτεκνοι του Δήμου και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, θα πληρώνουν τέλη ύδρευσης όπως αυτά διαμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος σύνδεσης επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) και κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημίας που προκάλεσε στο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση των ακινήτων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτελούνται είτε από το Δήμο, εφόσον διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, είτε από τον ίδιο τον καταναλωτή με την επίβλεψη του Δήμου.
Οι σωλήνες σύνδεσης θα έχουν διάμετρο ανάλογο με την περίπτωση ως εξής:
Α) ½ ίντσες για οικοδομές μέχρι 1 διαμέρισμα.
Β) ¾ ίντσες για οικοδομές μέχρι 2 διαμερίσματα.
Γ) 1 ίντσα για υδροδότηση σε μικρή μονάδα.
Δ)1 ½ έως 2 ίντσες για υδροδότηση σε μεγάλη μονάδα.
Οι δαπάνες προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον υδρολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η σύνδεση γίνεται πάντοτε από τους εσωτερικούς αγωγούς του δικτύου ύδρευσης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και από τον υδραυλικό του Δήμου. Τα υλικά σύνδεσης πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις στεγανότητας, γι’ αυτό πρέπει πρώτα να ελέγχονται από το Δήμο.
Ο υδρομετρητής που βαρύνει τον ενδιαφερόμενο, τοποθετείται στο πεζοδρόμιο, όπου υπάρχει, διαφορετικά έξω από το όριο της ιδιοκτησίας το, περικλείεται μέσα σε φρεάτιο και προ αυτού τοποθετείται δικλείδα ανακοπής, (βάνα).

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο Δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Για κάθε υδρευόμενο χώρο (διαμέρισμα, μονοκατοικία, κατάστημα, κτήμα κλπ) γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιείται ξεχωριστό υδρόμετρο. Ξεχωριστό υδρόμετρο δεν απαιτείται στην περίπτωση υδροδότησης κήπου που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με υδροδοτούμενη οικία, εφόσον η έκτασή του δεν είναι μεγαλύτερη των 100 τ.μ.
Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, που αποσκοπεί στην αποτροπή ή παρεμπόδιση της καταμέτρησης του αναλισκόμενου ύδατος ή στη διαγραφή καταναλωθείσης ποσότητας, συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίμου, ίσου με το τριπλάσιο του μέσου όρου κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδρομέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις, μετατοπίζονται με φροντίδα και δαπάνες των ιδιοκτητών μέσα με προθεσμία πέντε ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, διακόπτεται η υδρότηση μέχρις ότου συμμορφωθούν οι υπόχρεοι.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Το υδρόμετρο αφαιρείται από το Δήμο, όταν ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει το λογαριασμό κατανάλωσης νερού μέσα σε οκτώ μήνες από την έκδοσή του.

ΑΡΘΡΟ 21ο

 1. Όλοι οι υδρομετρητές πρέπει να είναι σφραγισμένοι από τον Δήμο με ειδική σφραγίδα.
 2. Κάθε επιδιόρθωση ή έλεγχος υδρομετρητή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου συνεπάγεται την αφαίρεση της σφραγίδας η οποία όμως πριν από την αναχώρηση του υπαλλήλου, πρέπει να τίθεται εκ νέου. Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση πριν από την αναχώρηση του υπαλλήλου να βεβαιωθεί αν τέθηκε η σφραγίδα, και σε αντίθετη περίπτωση να καταγγείλει τον υπάλληλο στον Δήμο.
 3. Η αφαίρεση της σφραγίδας χωρίς να το γνωρίζει ο Δήμος, έχει ως συνέπεια τη βεβαίωση προστίμου εκατό ευρώ (100€) και τη διακοπή της σύνδεσης.
 4. Η επανασύνδεση πραγματοποιείται αφού καταβληθεί στο οικείο Δημοτικό Ταμείο το δικαίωμα επανασύνδεσης τριάντα ευρώ (30€) και προσκομιστεί το σχετικό διπλότυπο στον Δήμο. Οι υδρομετρητές συντηρούνται από τους κατόχους, που οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως τον Δήμο όταν διαπιστώνουν βλάβη τους. Σε περίπτωση βλάβης του υδρομετρητή η εκτίμηση της ποσότητας νερού που καταναλώθηκε στην περίοδο της βλάβης, γίνεται βάσει της κατανάλωσης που έγινε την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του υδρομετρητή με νέο, χωρίς τη συγκατάθεση του Δήμου. Η αφαίρεση του υδρομετρητή για επισκευή θα γίνεται με την συγκατάθεση του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Το τέλος ύδρευσης στο οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24-9/20-10-58 Β.Δ. και τις όμοιες του άρθρου 17 του Ν.1080/80, υπόκεινται αυτοί που κάνουν χρήση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης, θα επιβάλλεται και θα καθορίζεται ανά κ.μ. κατανάλωσης και πάγιο ανά υδρομετρητή με ξεχωριστή απόφαση του Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. θα μπορεί εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια νερού, ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες, να καθορίζει περιορισμούς στην κατανάλωση, να κλιμακώνει τον συντελεστή του τέλους ύδρευσης ανάλογα με την κατανάλωση και να ορίζει ότι, σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης θα διακόπτεται για 7 ημέρες η παροχή, σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην διετία το πρόστιμο θα είναι διπλάσιο καθώς και ο χρόνος διακοπής της παροχής και για την επανασύνδεση να ορίζει ότι θα καταβληθεί στο Δημοτικό ταμείο δικαίωμα επανασύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η καταμέτρηση του νερού που καταναλώνεται θα ρυθμίζεται με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. που για το σκοπό αυτό θα τηρεί ειδικό βιβλίο και ατομικές καρτέλες υδροληπτών. Η καταμέτρηση μπορεί να γίνει και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα και όπως θα οριστεί με απόφαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Η βεβαίωση του τέλους ύδρευσης θα γίνεται στο οικείο Δημόσιο Ταμείο. Η εξόφληση του τέλους πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα μήνα από τη βεβαίωση. Η μη έγκυρη εξόφληση του τέλους, εκτός από τις άλλες συνέπειες (τόκος, κλπ), έχει ως συνέπεια και τη διακοπή της σύνδεσης χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η επανασύνδεση θα γίνεται αφού καταβληθούν τα οφειλόμενα τέλη και αφού καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου το δικαίωμα επανασύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σε περιπτώσεις εξαιρετικές και κατεπείγουσες επιτρέπεται η ελεγχόμενη παροχέτευση νερού από το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, σχετική γνωμοδότηση του Τ.Σ., η οποία πρέπει να εγκριθεί μετά από σύμφωνη γνώμη των 2/3 της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

 1. Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης με διάμετρο 3/4’ και σε πυροσβεστικές παροχές διαμέτρου Φ.80 και άνω. Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και για τις ανάγκες του Δήμου. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού που διώκεται ποινικά.
 2. Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις 2, η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (collector). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η παλιά μεταφέρεται στον συλλέκτη (collector) υποχρεωτικά. Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές κατασκευές (υδρόμετρα, φρεάτια τοποθετημένα στα πεζοδρόμια), εφόσον ο Δήμος κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη (collector) οι δε υδρολήπτες αρνούνται αυτή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί ο ίδιος στη μεταφορά, χρεώνοντας τα έξοδα στο λογαριασμό ύδρευσης.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Τα υδρόμετρα τα οποία θα τοποθετούνται από τους υδρολήπτες θα είναι:
 1. Ογκομετρικού τύπου πολλαπλής ριπής υγρού τύπου ευθείας ανάγνωσης.
 2. Υγρού τύπου πολλαπλής ριπής.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.
Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα οικόπεδα ή τις οικοδομές των καταναλωτών, ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων μετά το υδρόμετρο.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχή που κατά τη κρίση του είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους σε ασφαλέστερη θέση με δαπάνη του υδρολήπτη. Η αναγκαία λόγω διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου μετατόπιση, γίνεται με δαπάνη του υδρολήπτη, όταν αυτή πραγματοποιείται ύστερα από επιθυμία ή αίτημα δικό του. Σε διαφορετική περίπτωση η μετατόπιση γίνεται με δαπάνη αυτού που εκτελεί το έργο, μη αποκλειομένου και του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, καθώς και η επέκτασή του γίνεται από το Δήμο. Η επισκευή, η συντήρηση και η αντικατάσταση των τμημάτων του δικτύου που είναι μετά το υδρόμετρο και προς το υδροδοτούμενο ακίνητο, γίνεται από τους καταναλωτές και η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή βλάβη υδρομετρητών, ή διαρροή σωλήνων. Απαγορεύεται απόλυτα η από το μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση ίδιου μετρητή, καθώς επίσης και η μετατόπιση χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Αν το υδρόμετρο που τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, δεν σημειώσει κατανάλωση λόγω βλάβης, η χρέωση γίνεται ανάλογα με την κατανάλωση της αμέσως επόμενης χρονικής περιόδου. Αν το υδρόμετρο που τοποθετήθηκε σε οικοδομή που χτίζεται γίνεται στάσιμο λόγω βλάβης, το αντίτιμο του ύδατος που θα χρεωθεί θα υπολογισθεί κατά τη κρίση της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου και του Αντιδημάρχου, ανάλογα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Κάθε βλάβη στις παροχές που γίνονται από τον τεχνίτη των υδροληπτών θα επανορθώνεται από αυτούς και σε περίπτωση άρνησής τους θα ενεργείται από τον Δήμο και τα έξοδα θα επιβαρύνουν στο ολόκληρο τους υδρολήπτες, σε βάρος των οποίων θα συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος από τον Δήμαρχο και έναν υπάλληλο του Δήμου, σύμφωνα με τη νομοθεσία βεβαίωσης Δημοτικών και Κοινοτικών τελών.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το δίκτυο από την παροχή επί του κεντρικού ή δευτερεύων δικτύου μέχρι την ιδιοκτησία του, είναι ιδιωτικό και σε περίπτωση διαρροής νερού από το δίκτυο, ο ιδιοκτήτης για αποφυγή σπατάλης νερού οφείλει να προβεί στην άμεση επισκευή της βλάβης. Σε περίπτωση που δεν προβεί παρά την ειδοποίηση από τον Δήμο, στην άμεση αποκατάσταση της βλάβης, η σύνδεση θα διακόπτεται και η επανασύνδεση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ορισμένα της παραγράφου τέσσερα του άρθρου 22  του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου, και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο του Δήμου, αντί της κατανάλωσης που καταγράφηκε, χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους συν το 1/3 της διαφοράς μεταξύ αυτής της ένδειξης που καταγράφηκε. Αν για τον παραπάνω υπολογισμό δεν είναι δυνατή η χρήση της κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη της προηγούμενης ή επόμενης της διαρροής περιόδου, αλλιώς η χρέωση γίνεται κατ’ εκτίμηση με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για την πιστοποίηση της ύπαρξης αφανούς διαρροής συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον Τεχνικό του Δήμου, τον Αντιδήμαρχο και τον υδρολήπτη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή του Τεχνικού και του Αντιδημάρχου, αφού γίνει μνεία των λόγων άρνησης. Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σε περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου, ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Σε περίπτωση καταστροφής του υδρόμετρου ή αδυναμίας επισκευής του, ο Δήμος ειδοποιεί τον υδρολήπτη όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προσκομίσει νέο υδρόμετρο προς τοποθέτηση ή καταβάλλει την αξία του για να το τοποθετήσει ο Δήμος. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, επιπλέον δε ο Δήμος δικαιούται να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Σε περίπτωση κάλυψης του υδρομέτρου με χώματα αντί της διακοπής ο Δήμος μπορεί να προβεί μόνος του σε αποκάλυψη του υδρομέτρου ή στην αντικατάστασή του, με δαπάνη του υδρολήπτη που χρεώνεται στον επόμενο ή τμηματικά στους επόμενους λογαριασμούς. Ειδικά η αντικατάσταση του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει με τον τρόπο αυτό και μετά από αίτηση του υδρολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Απαγορεύεται ρητά σε όποιον δεν ανήκει στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου, να θίξει με οποιονδήποτε τρόπο το υδραγωγείο, τους αγωγούς ύδρευσης, τις ιδιωτικές παροχές καθώς και κάθε εξάρτημα του δικτύου διανομής νερού.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόμιμα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Σε περίπτωση λειψυδρίας για οποιονδήποτε λόγο, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει από τους υδρολήπτες τον περιορισμό της κατανάλωσης ύδατος για ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 42ο

Όσοι από τους υδρολήπτες δεν έχουν τοποθετήσει μέχρι σήμερα, υδρομετρητές στις παροχές πρέπει μέσα σε 30 μέρες να τους τοποθετήσουν και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι συνδέσεις θεωρούνται παράνομες και θα εφαρμοσθούν σε βάρος τους τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 43ο

 1. Όποιος με πρόθεση προξενήσει φθορά στο δίκτυο στις δικλείδες και στις ιδιωτικές διακλαδώσεις καταγγέλλεται για παράβαση των άρθρων 421,422, 425 και 381 του Ποινικού Κώδικα για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ίδια παράβαση θεωρείται το άνοιγμα δικλείδας ή μεταχείριση κλειδιού του αυτού συστήματος που χρησιμοποιεί η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου, η λαθραία λήψη ύδατος σημαίνει την αφαίρεση του υδρομετρητή.
 2. Οι παράνομες συνδέσεις θα διακόπτονται από το Δήμο μόλις διαπιστωθούν, χωρίς προειδοποίηση και σε βάρος των παραβατών θα βεβαιώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) και με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα κρίνει το ύψος της κατανάλωσης νερού που πραγματοποιήθηκε, θα καθορίζεται το τέλος ύδρευσης που θα βεβαιωθεί σε βάρος τους.

ΑΡΘΡΟ 44ο

Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση για αποζημίωση των οποιωνδήποτε υδροληπτών για τυχόν προσωρινή ή οριστική ελάττωση της ποσότητας ή πίεσης του νερού, καθώς και για τυχόν διακοπή του νερού από βλάβη ή ζημιά του δικτύου από οποιαδήποτε αιτία.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής εφόσον συντρέχουν σοβαροί για τούτο λόγοι (λόγοι υγείας, έκτακτη ανάγκη).
Η ροή του νερού θα κανονίζεται από τον υδραυλικό του Δήμου ανάλογα με την επάρκεια του νερού και των αναγκών.
Η παροχή δεν διακόπτεται από το γεγονός της μεταβολής του ιδιοκτήτη του ακινήτου στον οποίο παρέχεται το νερό. Σε περίπτωση αλλαγής ο πρώην ιδιοκτήτης και οι πάροχοι αυτού είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν τον Δήμο και να καταβάλλουν το τέλος που οφείλουν και ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει την διατήρηση ή μη της εγκατάστασης υδροληψίας και να αναλάβει από την ημέρα που έγινε ιδιοκτήτης και τις υποχρεώσεις του προκατόχου του, εφόσον βέβαια δεν δηλώσει ότι παραιτείται της υδροληψίας.

ΑΡΘΡΟ 45ο

Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο παρών κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, β) για τεχνικού λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου, κλπ) γ) όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.
Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους καταναλωτές. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.

ΑΡΘΡΟ 46ο

Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής είναι υποχρεωτική για κάθε εργοτάξιο και γίνεται στο όνομα του κατασκευαστή. Σε περίπτωση ανοικοδόμησης αφαιρούνται υποχρεωτικά μετά από αίτηση ή αυτεπάγγελτα από το Δήμο οι τυχόν υπάρχουσες παροχές στο ακίνητο. Οι εργοταξιακές παροχές τοποθετούνται για αποκλειστική εξυπηρέτηση του εργοταξίου.
Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού επιβαλλομένου και προστίμου από την Οικονομική Επιτροπή για κάθε άλλη χρήση τους. Επίσης αποτελεί κλοπή νερού και επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του υδρολήπτη, η χορήγηση νερού από κοινή παροχή για εξυπηρέτηση εργοταξίου.
Οι εργοταξιακές παροχές αφαιρούνται μετά το πέρας των εργασιών, οπότε και τοποθετούνται μετά από αίτηση των υδροληπτών οι κοινές παροχές προς ύδρευση του ακινήτου.

ΑΡΘΡΟ 47ο

 1. Για την προσωρινή σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται η κατάθεση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
 2. Για την οριστική σύνδεση των οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται: α) Η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας με την απαιτούμενη από το νόμο αυτοψία εκ μέρους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση ανεγερθέντων οικοδομών μετά από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος Μηχανικού. Και του υδραυλικού – μελετητή – εγκαταστάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 28116/29-3-91 διαταγή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.  β) σχέδιο του χώρου των υδρομέτρων, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση, όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών σε σχέση με τους αντίστοιχους υδρευόμενους χώρους της οικοδομής, υπογραμμένο από τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα Μηχανικό.
Οποιοδήποτε σφάλμα στη σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται , μόλις διαπιστωθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη από την εσφαλμένη αρίθμηση των υδρομέτρων, μπορεί δε σε περίπτωση αρνήσεως ή αμέλειας των καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλμα, να διακόψει την υδροδότηση μέχρις ότου τακτοποιηθεί το θέμα.
 1. Για την πρόσκαιρη υδροδότηση επαγγελματικών ή άλλων εγκαταστάσεων (λούνα παρκ, τσίρκο και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες) καθώς και για την υδροδότηση μη δομημένων ακινήτων (γήπεδα, αγροτεμάχια κλπ) προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα.
 2. Για τις περιπτώσεις ύδρευσης σε οικόπεδα, δεν χρειάζεται οικοδομική άδεια. Απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την χρήση του νερού, και να δηλώνει ότι σε περίπτωση λειψυδρίας θα έχει δικαίωμα ο τοπικός Αντιδήμαρχος σε συνεννόηση με το Τοπικό Συμβούλιο μα διακόπτει την υδροδότηση.

ΑΡΘΡΟ 48ο

Όποιος παραβαίνει τον κανονισμό αυτό, εκτός από τις συνέπειες που προβλέπονται σ’ αυτόν, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 49ο

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την υπό του άρθρου 177 του ΔΚΚ (ΠΔ410/95) προβλεπόμενη έγκρισή του από την Περιφέρεια. Με την απόφαση αυτή του Δ.Σ. καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση όλων των πρώην Δήμων και σημερινών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

ΑΡΘΡΟ 50ο

Ο κανονισμός αυτός ισχύει από της δημοσιεύσεως του κατά τον τρόπο που προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 97 του Ν.3463/2006.
Διαβάστηκε 9439 φορές

2 σχόλια

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Οδηγός Δημότη Υδρευση Κανονισμός Υδρευσης