Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 10:28

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου.

Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 09:39

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 15-06-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20.
• Την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
• Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31.05.2022 (ΦΕΚ 2676 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.
• Τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13-11-2020 & εγκ.427/77440/13-11-2020.
• Την αρ. 6/22 Α.Δ.Σ. (62ΝΠΩ1Ω-ΗΙΓ) περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής .
• Την αρ.31/167/14-01-22 (630ΞΩ1Ω-Β73)απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Ο.Ε.

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης τακτική σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:


Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 Ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του Κληροδοτήματος «ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ » Κοινότητας Αγίου Κοσμά οικ. έτους 2022.
2 Ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του Κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ » Κοινότητας Λάβδανης οικ. έτους 2022.
3 Σχετικά με διαγραφή οφειλών ύδρευσης στο όνομα Π.Χαρίση στην Κοινότητα Κάτω Ραβενίων.
4 Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «Λόγγος» Κοινότητας Βροντισμένης.
5 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου Κοινότητας Στρατίνιστας -Δήμου Πωγωνίου(αχετ.60/22 Α.Δ.Σ.).
6 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Ρουψιάς .(αχετ.60/22 Α.Δ.Σ.).
7 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου –Κλειστή αίθουσα Γυμναστικής - Κοινότητας Πωγωνιανής .(αχετ.05/21 Α.Δ.Σ.).
8 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη για την συμμετοχή του στην 14η Πανελλήνια Σύνοδος των Φο.Δ.Σ.Α., που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου , 1 & 2 Ιουλίου 2022.
9 Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη εκ μέρους του Δήμου Πωγωνίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας περί ανάκλησης της υπ. αρ.14814/06-02-20 Α.Ε.Π.Ο. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας .

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

 

Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2022 10:09

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 9πμ  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου.

Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

Παρασκευή, 27 Μαϊος 2022 10:03

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δελβινάκι κεκλεισμένων των θυρών λόγω Covid 19.

Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

Κατηγορία Συνεδριάσεις
Παρασκευή, 27 Μαϊος 2022 09:25

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάζει την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου.

Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο
Παρασκευή, 13 Μαϊος 2022 08:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου.

Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο
Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 09:15

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 03-05-2022

Δια ζώσης τακτική σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 03η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη - ώρα 12.00 το μεσημέρι , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 Αποδοχή όρων έγκρισης δανείου Τ.Π.& Δανείων του ενταγμένου έργου «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Πωγωνίου» στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
2 Αποδοχή γνωμοδότησης με θέμα «Κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της με αριθμό πρωτ. 38954/ 13-04-2022 απόφασης επιβολής Προστίμου της Πολεοδομίας Ιωαννίνων του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών» και ανάθεση σε δικηγόρο για άσκηση προσφυγής.
3 Αποδοχή γνωμοδότησης κατόπι αιτήσεως του κ. Χρήστου Γκόγκου, με την ιδιότητα του αιρετού για νομική κάλυψη και ορισμός δικηγόρου .
4 Αποδοχή γνωμοδότησης κατόπι αιτήσεως των κ. Γκέγκα Κων/νου και κ. Τζιόγκα Νικολάου , με την ιδιότητα των αιρετών για νομική κάλυψη και ορισμός δικηγόρου .
5 Ορισμός δικηγόρου σχετικά με αίτηση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων -686 επ. ΚΠολΔ & αρ.4 παρ.2 του v.δ.31/1968)στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΣΜΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Πωγωνίου.
6 Ενημέρωση Μητρώου Εργοληπτών για χρήση μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες (δράσεις Πολιτικής Προστασίας) έως 31-12-2023.
7 Σχετικά με αίτηση του κ. SELFO ILIR για διαγραφή μισθωμάτων καταστήματος στο Μαυροβούνι λόγω μη υπαιτιότητάς του.
8 Σχετικά με διαγραφή οφειλών ύδρευσης στο όνομα Ντάγκα Φλωρένια στην Κοινότητα Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου (σχετ. από 15-04-22 αίτησή της).
9 ‘Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κ. Κων/νο Καψάλη στις 4//5/22 στην Αθήνα για συνάντηση εργασίας με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο
Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 07:53

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 στις 7μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Κεφαλόβρυσο κεκλεισμένων των θυρών λόγω Covid 19.

Ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση 3ης  Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού 
  2. Κατανομή Επιχορήγησης  ΥΠ.ΕΣ.  για πυροπροστασία.
  3. Έγκριση λύσης σύμβασης εκμίσθωσης Δημοτικού αγρού στην Κοινότητα Βροντισμένης και  Επαναδημοπράτηση.
  4. Έγκριση δημοπράτησης  Δημοτικού  Καταστήματος  Κοινότητας  Ριαχόβου.
  5. Επί αιτήσεως Αθλητικής  Ένωσης  Κεφαλοβρύσου  «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»,  για την παραχώρηση του Δημοτικού  Γηπέδου  Κεφαλοβρύσου.
  1. Έγκριση  παροχών  ύδρευσης,  εκτός οικισμού.
  2. Έγκριση χορήγησης ΑΔΕΙΑΣ   ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ  σε  Αγροτική  οδό,  στην  Κοινότητα  Καλπακίου.
  3. Κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δένδρων σε Νεκροταφεία  κ.α.  Κοινόχρηστους χώρους  Κοινοτήτων  Δήμου  Πωγωνίου.
  4. Έγκριση 2ης κατανομής  ΣΑΤΑ 
  5. Διατύπωση γραπτών απόψεων επί του φακέλου της μελέτης:

« ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 4 & ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 3» και

τα συνοδά τους έργα  [Οδοποιίας – Διασύνδεσης], στις θέσεις:  «ΑΧΛΑΔΙΑ» &  «ΚΑΡΑΒΑΜΙΑ – ΕΛΑΤΟΣ».  ΦΟΡΕΑΣ:  «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.».

                                   

 

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 09:21

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάζει την Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου.

Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Με ατζέντα συζήτησης που περιελάμβανε μεταξύ άλλων την επικαιροποίηση του χάρτη επικινδυνότητας και την καταγραφή των μέσων υποδομών πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, η πρώτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Πωγωνίου υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Καψάλη.

 Όπως επισημάνθηκε, οι πυρκαγιές προκαλούνται κυρίως από ανθρώπινη αμέλεια λόγων της καύσης ξερών κλαδιών και χόρτων και τονίστηκε η ανάγκη οι πολίτες να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό των οικοπέδων και χωραφιών σε συνδυασμό με τις εργασίες αποψίλωσης από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν εκ μέρους του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ιωαννίνων ο Αντιπυραγός  Δελληγιάννης Φώτιος,  ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δελβινακίου Ανθυποπυραγός  Δημήτριος Τάγκας, εκ μέρους της 8Ης ΕΑΝ ο Επίλαρχος Δαούτης Βασίλειος, εκ μέρους του Α.Τ. Πωγωνίου ο Υπαστυνόμος Α’ κ. Αλέξανδρος Κύρκας, ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του Συντονιστικού Οργάνου κ. Γρηγόριος Μποτίνης, και ο υπεύθυνος γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δημου Πωγωνίου κ. Ελευθέριος Λάμπρου.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο
Σελίδα 1 από 50
Βρίσκεστε εδώ: Home Συνεδριάσεις