Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

4487803,27

2135835,52

0,47592

2046990,96

0,456123

0,958403

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

227000

129833,95

0,571956

84581,21

0,372604

0,651457

2

Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια

42500

28067,35

0,660408

28067,35

0,660408

1

3

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

923000

104655,48

0,113386

61063,66

0,066158

0,583473

4

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

77311,23

31450,59

0,406805

31450,59

0,406805

1

5

Φόροι και εισφορές

16774

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

6

Εσοδα από επιχορηγήσεις

3146334,34

1836527,35

0,583704

1836527,35

0,583704

1

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

54883,7

5300,8

0,096582

5300,8

0,096582

1

1

Εκτακτα έσοδα

4065830,45

1177732,32

0,289666

1174392,32

0,288844

0,997164

11

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

290387,75

63436,33

0,218454

63436,33

0,218454

1

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

3724442,7

1096785,67

0,294483

1096785,67

0,294483

1

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

41000

17321,76

0,422482

13981,76

0,341019

0,807179

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

10000

188,56

0,018856

188,56

0,018856

1

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

242500

157051,72

0,647636

96760,44

0,399012

0,616106

21

Τακτικά έσοδα

242500

157051,72

0,647636

96760,44

0,399012

0,616106

22

Έκτακτα έσοδα

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

2273473,92

1054636,19

0,463888

92012,59

0,040472

0,087246

31

Εισπράξεις από δάνεια

1200000

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

1073473,92

1054636,19

0,982452

92012,59

0,085715

0,087246

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

782916

471935,27

0,602792

458752,54

0,585954

0,972067

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου

714056

464082

0,649924

450899,27

0,631462

0,971594

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

68860

7853,27

0,114047

7853,27

0,114047

1

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

1058684,24

 

 

 

 

 

 

Σύνολα εσόδων

12911207,88

4997191,02

 

3868908,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

1/2

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

6608748,32

5359695,36

1,233046

2214478,52

0,3350829

2351150,4

2282463,11

0,34537

1,0307

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1720454,97

1693897,56

1,015678

890553,67

0,5176268

978493,39

978140,99

0,5685362

1,0983515

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1699150

859700

1,976445

210522,92

0,123899

195893,88

195609,51

0,115122

0,9291602

62

Παροχές τρίτων

1244973,01

1142773,01

1,089432

468410,38

0,3762414

428082,97

377657,82

0,3033462

0,8062542

63

Φόροι - τέλη

10000

10000

1

1550,69

0,155069

2496,69

2496,69

0,249669

1,610051

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

277200

133152,43

2,081825

26131,92

0,094271

26577,2

25446,16

0,0917971

0,9737578

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

370500

370500

1

0

0

130467,83

130467,83

0,3521399

#ΔΙΑΙΡ/0!

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

547000

545000

1,00367

254336,58

0,4649663

226166,08

218671,75

0,3997655

0,8597731

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

729970,34

595172,36

1,226486

362972,36

0,4972426

362972,36

353972,36

0,4849133

0,9752047

68

Λοιπά Έξοδα

9500

9500

1

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

7

Επενδύσεις

4178243,35

2427273,7

1,721373

548967,04

0,131387

379609,04

371610,29

0,0889394

0,6769264

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

301335

161435

1,866603

75279,25

0,2498191

59767,79

51769,04

0,171799

0,6876934

73

Έργα

2583124,45

1356969,67

1,903598

297196,87

0,1150533

284841,25

284841,25

0,11027

0,9584261

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

1293783,9

908869,03

1,42351

176490,92

0,1364145

35000

35000

0,0270524

0,1983105

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

2071195,08

1338879,08

1,546962

1560446,34

0,7534038

1058360,63

1048709,82

0,5063308

0,6720576

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

1331346,91

1331346,91

1

1121568,22

0,8424312

619381,65

609730,84

0,4579804

0,5436413

82

Αποδόσεις

739848,17

7532,17

98,2251

438878,12

0,5932003

438978,98

438978,98

0,5933366

1,0002298

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

9

Αποθεματικό

53021,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα δαπανών

12911207,88

9125848,14

 

4323891,9

 

3789120,07

3702783,22

 

 

 

 

Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

O Απολογισμός εσόδων εξόδων το 3ο τρίμηνο 2012 , αν και δεν έχουμε αναλυτικό πίνακα , εν τούτοις δείχνει για άλλη μία φορά ξεκάθαρα την αποτυχία του Δήμου όσον αφορά την είσπραξη των αναγκαίων και βεβαιωθέντων εσόδων, εις βάρος των πολιτικών και δράσεων του Δήμου και του συλλογικού συμφέροντος των πολιτών και κατοίκων.

Συγκεκριμένα:

1.ΕΣΟΔΑ

Α.Στον κωδικό 3 – Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα το 94% των βεβαιωθέντων εσόδων δεν έχουν εισπραχθεί.

Β.Στον κωδικό 31 – Δάνειο, θέλουμε να θέσουμε το θέμα της εξέλιξης του Δανείου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημά μας, εάν υπάρχει θετική στάση, κατανόηση ή διάθεση από τους δανειστές για την έγκρισή του και αν ισχύει η αρχική θέση Απόφασης του Δήμου για τους όρους του Δανείου.

Γ. Στον κωδικό 32 – Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) , την μεγάλη υστέρηση  στην είσπραξη των οφειλών, που οφείλεται πρωτίστως στην αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες είσπραξής τους. Ξαναρωτάμε λοιπόν, υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτήν την απόκλιση ;

2.ΔΑΠΑΝΕΣ

Στο Γ΄Τρίμηνο 2012 δεν μπορεί να βγάλει σαφή συμπεράσματα για την πορεία των Δαπανών, όσον αφορά κυρίως τα έργα που σχεδιάζονται.

Ασφαλώς θα πρέπει να επισημάνουμε για άλλη μία φορά την δύσκολη εικόνα που έχει περιέλθει ο Δήμος όσον αφορά την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σχετικά με οφειλές που υπάρχουν προς τρίτους.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραγιώργος Γιάννης.

Γ. Ο Πρόεδρος σχετικά με την παραπάνω γραπτή επιστολή του κ. Καραγιώργου αναφέρει ότι τα ποσοστά των βεβαιωθέντων εσόδων που επικαλείται είναι ανακριβή και  δεν προκύπτουν από την έκθεση  του Γ΄Τριμήνου που δόθηκαν με στοιχεία στην Ο.Ε.

 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΟΓΔΟΡΙΑΝΗΣ (ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Στις 5 Οκτωβρίου 1912 άρχισαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι που κράτησαν δέκα μήνες, με σκοπό την απελευθέρωση της Ηπείρου και της Μακεδονίας από τον οθωμανικό ζυγό.

Τα αντάρτικα σώματα που υπήρχαν στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο και ήταν σε συνεννόηση με την Ηπειρωτική Εταιρεία δυνάμωσαν τη δράση τους και συγκροτήθηκαν και άλλα. Αναφέρονται μεταξύ άλλων τα σώματα: του Μέμου στο βόρειο τμήμα του Κασιδιάρη από την ανατολική του πλευρά, των Λεοντόπουλου και Έξαρχου στη δυτική πλευρά του Κασιδιάρη, του Φουρτούνα στην περιοχή της Βάλτιστας (Χαραυγή) και Καστάνιανης, των Λιόλιου, Κολοβού και Πάντου στην ανατολική πλευρά της Μουργκάνας. Σκοπός των αντάρτικων ομάδων ήταν να απασχολούν τον τουρκικό στρατό στα μετόπισθεν για να διευκολύνουν τον Ελληνικό Στρατό κατά τη διάρκεια του Πολέμου για την απελευθέρωση της Ηπείρου.

Στις 7 Οκτωβρίου 1912 ο καπετάν Κρομμύδας (συνωμοτικό ψευδώνυμο του δασκάλου Σπύρου Μήτση από την Ιερομνήμη) με την ομάδα του, που αποτελείτο από 40 ένοπλους άνδρες, έκαψε το κοτσέκι (αποθήκη αγροτικών προϊόντων που συνέλεγαν ως φόρους οι Οθωμανοί) και το καρακόλι (αστυνομικό σταθμό) της Πογδόριανης και άλλα 15 κοτσέκια της περιοχής.

Η Πογδόριανη εκείνη την εποχή ήταν τσιφλίκι του Αχμέτ Εγιούπ Πασά και περιελάμβανε τις σημερινές κοινότητες Παρακαλάμου, Ρεπετίστας, Μαυρονόρους και Αρετής, που όλες μαζί είχαν έκταση 37 χιλιάδων στρεμμάτων. Γι’ αυτό και το κοτσέκι της Πογδόριανης ως το πιο μεγάλο της περιοχής είχε δίπλα του και καρακόλι, ήταν ο κυριότερος στόχος του Κρομμύδα.

Μαζί με τα κτίρια του κοτσεκιού κάηκαν και όλα τα αγροτικά προϊόντα που ήταν μέσα σ’ αυτό: σιτάρια, κριθάρια, καλαμπόκια, όσπρια, καρύδια κ.α. Ότι απέμεινε άκαγο ή μισοκαμένο το πήραν οι κάτοικοι του χωριού.

Ο Σούμπασης (αντιπρόσωπος του οθωμανικού Δημοσίου ή των τσιφλικάδων) Ιμπραήμ εφέντης και οι άλλοι Τούρκοι, φύλακες, φρουροί και υπάλληλοι του κοτσεκιού, είχαν πάει στα Γιάννινα μαζί με τους αστυνομικούς του καρακολιού.

Η πιθανότερη αιτία της απουσίας τους ήταν να είχαν πάρει διαταγή από τον Εσάτ Πασά των Ιωαννίνων να συγκεντρωθούν στην πόλη λόγω των πολεμικών γεγονότων. Είχε μείνει μόνο ένας Αλβανός φύλακας, ο Ιμπραήμ Γκέγκα, τον οποίο έπιασαν οι αντάρτες και τον σκότωσαν απέναντι από τη «Βρύση του Καπετάνιου» κοντά στον «Σκυλοθάφτη». Πριν τον σκοτώσουν του έδωσαν την ευκαιρία να σωθεί. Του είπαν να φύγει αλλά αυτός δεν έφευγε, ήθελε να μείνει στη θέση του σαν πιστό σκυλί.

Όταν τα παλληκάρια του Κρομμύδα κατέβηκαν στα «Καλύβια» Πογδόριανης (το σημερινό Κάτω Παρακάλαμο), για να κάψουν το κοτσέκι και το καρακόλι που ήταν εκεί, ο ίδιος ο Κρομμύδας παρέμεινε στο «Χωριό» (το σημερινό Άνω Παρακάλαμο), στο πλουσιόσπιτο του Καστάνη, όπου είχαν βάλει στο φούρνο να ψηθεί μια παχιά στείρα γίδα, για να φάνε αυτός και οι άνδρες του.

Μετά το κάψιμο του κοτσεκιού και του καρακολιού της Πογδόριανης και των άλλων χωριών, έφτασε στον Κασιδιάρη από την Αθήνα ο Κωνσταντίνος Αθ. Μέμος, Μοσιορίτης (Σιταριώτης) μαζί με τους Πογδοριανίτες Μιχαήλ Γ. Ντότη, Αριστείδη Π. Τζιούμα, Αναστάσιο Γρ. Ιωάννου και ίσως και 2-3 άλλους. Ήρθαν αρματωμένοι με όπλα μάλιγχερ που δεν τα ήξεραν οι ντόπιοι, οι οποίοι γνώριζαν μέχρι τότε τους γκράδες με τα φυσεκλίκια. Όπως είπαν ήταν σταλμένοι από την Ηπειρωτική Εταιρεία και ήρθαν μέσω των βουνών της Πίνδου και έκαναν αρκετές μέρες να φτάσουν στον Κασιδιάρη. Στη μικρή ομάδα του Μέμου που ήρθε από την Αθήνα προσχώρησαν κι άλλοι και η ομάδα αποτελέσθηκε συνολικά από 25 – 30 άνδρες. Από αυτούς είναι γνωστοί οι εξής Πογδοριανίτες όπως θυμούνται οι παλιότεροι: Κοσμάς Πρ. Γκιολέκας, Αναστάσιος Γρ. Ιωάννου, Παναγιώτης Μητρούσης, Βασίλειος Κ. Μήτσης (γνωστός με το ψευδώνυμο Μπάμπας, Βασιλ-Μπάμπας), Αθανάσιος Β. Μπαλάσκας, Χρήστος Γ. Μπίλας, Χρήστος Δ. Νάσης (γνωστός και με το επίθετο Φετάνης), Μιχαήλ Γ. Ντότης, Γεώργιος Παλούκας, Αριστείδης Π. Τζιούμας, Γεώργιος Χρ. Τζιούμας, Βασίλειος Π. Τσιάνος και Βασίλειος Ψώμης.

Στην ομάδα του Μέμου είχαν προσκολληθεί αντάρτες και από άλλα γειτονικά χωριά. Γνωστότερος είναι ο Γεώργιος Χριστοδούλου, με το ψευδώνυμο καπετάν Χαντζιάρας, από τη Γκρίμπιανη (Αρετή), ο οποίος σε άλλες περιπτώσεις είχε δική του ολιγομελή ομάδα.

 

Μια μέρα ο Μέμος με τα παλληκάρια του κατέβηκε από τον Κασιδιάρη στα «Σιάδια» της Πογδόριανης με τη Σημαία μπροστά. Πρώτη φορά έβλεπε ο κόσμος αντάρτες φανερά στο μεσοχώρι. Από τα Σιάδια οι αντάρτες πήγαν στον Αϊ- Γιάννη, όπου εψάλη δοξολογία, στην οποία χοροστάτησε ο Ηγούμενος του Μοναστηριού του Σωσίνου, Φιλόθεος. Ζητωκραύγασαν υπέρ της Ελλάδας και της ελευθερίας, βγήκαν πάλι στα Σιάδια, πυροβόλησαν στον αέρα, γλέντησαν με το «τακίμι» (κομπανία) του περίφημου κλαρινίστα Ντέμου κι ανέβηκαν ξανά στο βουνό. Στο χωριό κόντεψαν να πιστέψουν ότι ήρθε η λευτεριά.

 

Στις 14 Οκτωβρίου 1912, μία εβδομάδα μετά το κάψιμο του κοτσεκιού και του καρακολιού της Πογδόριανης, 100 περίπου Τούρκοι στρατιώτες, κάπως ανοργάνωτοι και σαν απόσπασμα περισσότερο παρά σαν τακτικός στρατός, κινήθηκαν από το ντερβένι προς Μόσιορη (Σιταριά) και Πογδόριανη, να χτυπήσουν τους αντάρτες και να μπουν στα χωριά. Ήταν πρωί. Οι αντάρτες πληροφορήθηκαν την κίνηση των Τούρκων, έπιασαν θέσεις και τους περίμεναν στον Αϊ – Γιάννη της Μόσιορης, βόρεια – βορειοδυτικά του χωριού αυτού. Εκεί δόθηκε μάχη. Από την πλευρά των ανταρτών ήταν 35-40 άνδρες του Κρομμύδα και 25-30 άνδρες του Μέμου.

Οι αντάρτες αντιμετώπισαν με επιτυχία τους Τούρκους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, χωρίς να μπορέσουν να μπουν στη Μόσιορη. Κι όπως μαθεύτηκε αργότερα, αρκετοί Τούρκοι τραυματίες και ίσως και μερικοί νεκροί, φορτώθηκαν σε κάρα για τα Γιάννινα. Εκ των ανταρτών δεν υπήρξαν θύματα, ούτε νεκροί, ούτε τραυματίες, γιατί αυτοί πολέμησαν από πλεονεκτικές θέσεις στα γύρω υψώματα.

 

Μετά τη θριαμβευτική αυτή νίκη, ο Κρομμύδας με την ομάδα του αναχώρησε για την περιοχή του στο νότιο τμήμα του Κασιδιάρη, στη Θεσπρωτία και στα χωριά γύρω από τα Γιάννινα, όπου έδωσε νικηφόρες μάχες στο Πενταλόνι της Τσαρκοβίστας, στη Σκάλα Κεραμίτσας, στις Νεγράδες, στη Βελτσίστα και αλλού.

 

Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 17 Οκτωβρίου 1912, πρωί – πρωί, εμφανίστηκε τακτικός τουρκικός στρατός, αποτελούμενος από 600 - 800 άνδρες. Ερχόταν από τα Γιάννινα και θα έκανε την εισβολή στα χωριά από το νότιο μέρος. Όμως οι αντάρτες είχαν ανατινάξει στο μεταξύ με δυναμίτες το γεφύρι του Καλαμά κοντά στη Γκρίμπιανη. Ήταν γερό πέτρινο γεφύρι από την εποχή του Αλί Πασά. Αφού οι ερχόμενοι Τούρκοι βρήκαν το γεφύρι γκρεμισμένο άλλαξαν πορεία. Βάδισαν προς Βροντισμένη, συνέχεια προς Βελλά, Χάνι Δολιανών, Χάνι και Λίμνη Ζαραβίνας και από εκεί στους ανατολικούς πρόποδες του Κασιδιάρη προς Κρυονέρι, Μόσιορη και Πογδόριανη.

 

Αυτή τη φορά τους Τούρκους αντιμετώπισε μόνος του ο Μέμος με τα παλληκάρια του και μερικούς ένοπλους χωρικούς, χωρίς δηλαδή τον Κρομμύδα, που όπως είπαμε είχε φύγει. Η ανταλλαγή πυροβολισμών που ακολούθησε, έγινε από το Κρυονέρι ως τα αμπέλια της Μόσιορης και κυρίως στον Αϊ – Γιάννη της Μόσιορης. Παρά τη μεγάλη αριθμητική διαφορά των αντιμαχομένων, οι αντάρτες κράτησαν τις θέσεις τους επί 4-5 ώρες. Τελικά όμως μπροστά στον όγκο των πολλαπλάσιων και καλά εξοπλισμένων Τούρκων αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, ανεβαίνοντας άτακτα το βουνό, χωρίς όμως απώλειες.

Μετά την άνιση αυτή μάχη, η ομάδα του Μέμου διαλύθηκε. Έμεινε ο ίδιος με 2-3 μόνο άνδρες, που αργότερα του έφυγαν και αυτοί.

Οι Τούρκοι μπήκαν στα χωριά Κρυονέρι, Μόσιορη (Σιταριά), Μαυρονόρος, Πογδόριανη (Παρακάλαμος), Γκρίμπιανη (Αρετή), Βροντισμένη και Κουκλιούς και τα έκαψαν. Από τους 7 συνοικισμούς της Πογδόριανης έκαψαν τους 6: Πάνω Γορίτσα (Μπολαίικα), Κάτω Γορίτσα (σημερινή έδρα της κοινότητας Παρακαλάμου), Κατσιουμεριά (Σταυροδρόμι), Κόντρα (Μοσχομάντσα), παλιά Πογδόριανη ή «Χωριό» (σημερινός Άνω Παρακάλαμος) και Παηδονιά.

Δεν έκαψαν το συνοικισμό Ρεπετίστας, πιθανόν επειδή τον χρησιμοποίησαν για καταυλισμό τους.

Έκαψαν τα πάντα: σπίτια, σχολεία, καλύβες, στάβλους. Εδώ – εκεί γλίτωσαν και μερικά άκαγα ή μισοκαμένα σε ποσοστό 10% περίπου. Γλίτωσαν αυτά από αμέλεια και απροσεξία των Τούρκων στρατιωτών ή πιθανόν έσβησε μόνη της η φωτιά πριν εξαπλωθεί ή φρόντισε να τη σβήσει κάποιος δικός μας, κρυμμένος κάπου εκεί κοντά. Έκαναν βέβαια οι Τούρκοι και γενναίο πλιάτσικο. Άρπαξαν και φόρτωσαν στην πλάτη τους ή σε ζώα ότι βρήκαν κι ότι μπόρεσαν. Εκκλησίες και μοναστήρια δεν έκαψαν, αλλά έκαναν και σε αυτά καταστροφές και λεηλασία.

 

Όλοι οι κάτοικοι των χωριών έφυγαν από τα σπίτια τους. Πήραν μαζί τους τα παιδιά στην αγκαλιά κι όσα ζώα είχαν και μπόρεσαν και πρόλαβαν να πάρουν, όπως και λίγα σκεπάσματα και τρόφιμα, ψωμί, αλεύρι, τυρί, ότι είχαν και μπορούσαν να το μεταφέρουν στον ώμο τους ή σε φορτηγά ζώα. Ευτυχώς δεν είχαν μαζέψει τα καλαμπόκια από τον κάμπο, γιατί αν και ήταν η εποχή της συγκομιδής πολύ λίγα μάζεψαν, αλλιώς αν τα αποθήκευαν στα σπίτια και τις καλύβες θα είχαν καεί και αυτά.

Αρχικά οι άνθρωποι τράβηξαν κατά τον Κασιδιάρη, που γέμισε κόσμο, πάνω από 2.500 άτομα.

 

Κατά την «Απαρίθμηση των Κατοίκων των Νέων Επαρχιών της Ελλάδος του Έτους 1913» (Ειδική Απογραφή), που έκανε η Διεύθυνση Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με τη βοήθεια του Στρατού, λίγο μετά την απελευθέρωση, ο πληθυσμός τω χωριών, που δέχθηκε την επιδρομή των Τούρκων τον Οκτώβριο του 1912 ήταν: Κρυονέρι 103, Μόσιορη 408, Μαυρονόρος 288, Πογδόριανη 800, Κουκλιοί 612, Γκρίμπιανη (αναφερόμενη ως «Καλύβια») 74, Βροντισμένη 104 και Ιερομνήμη 376. Σύνολο 2.765 άνθρωποι. Η Ιερομνήμη δεν κάηκε, επειδή όμως οι Τούρκοι έφτασαν ως εκεί, οι κάτοικοι της φοβήθηκαν και έφυγαν.

 

Πλαγιές, κορυφές, λακκιές, χαράδρες, σπηλιές, έγιναν προσωρινές κατασκηνώσεις των καταδιωγμένων. Ειδικά στην Παλιογκρίμπιανη με τις δύο εκκλησίες της και τα χαλάσματα, μαζεύτηκαν περισσότεροι άνθρωποι. Όσοι χώρεσαν, κυρίως γυναίκες και παιδιά, κοιμήθηκαν το πρώτο βράδυ στον Αϊ – Νικόλα και την Παναγιά (Ζωοδόχος Πηγή).

 

Όμως οι Τούρκοι ανέβηκαν πυροβολώντας και στον Κασιδιάρη. Και οι άνθρωποι, κυνηγημένοι σαν τ’ αγρίμια, καβάλησαν την κορυφή του βουνού κι έπεσαν πίσω στα «Σκάπετα» με τις κουμαριές και πιο πέρα. «Σκάπετα» ονομάζεται η περιοχή που είναι δυτικά του Κασιδιάρη και που περιλαμβάνει 11 χωριά. Λέγεται και «Λάκκα Πωγωνίου» ή «Κάτω Πωγώνι».

 

Εκεί στα νότια χωριά της περιοχής αυτής: Καλουδέ (Ψηλόκαστρο), Δημόκορη, Λάβδανη, Κάτω Λάβδανη, Βραστοβά και Κουρεμάδι, αλλά κι έξω από την περιοχή αυτή στα χωριά Σιούτιστα (Καστρί), Κοσόλιανη (Αετόπετρα) και Λίστα, βολεύτηκαν οι άνθρωποι όπως μπορούσαν, σε φιλόξενα σπίτια, σε αχυροκαλύβες και στο ύπαιθρο ή σε πρόχειρες σκηνές.

 

Μέσα στη δυστυχία δεν έλειψαν και τα αστεία. Σε μια καλύβα στα Αχούρια του Κουρεμαδιού, είχαν καταφύγει πάνω από 50 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Τη νύχτα ξάπλωσαν όπως - όπως να κοιμηθούν. Μέσα στην κατασκότεινη καλύβα ακούστηκε κάποιος να λέει: «Τι γίνεται τώρα; Εδώ ανακατευτήκαμε και λάμπα δεν έχουμε. Ούτε τη γυναίκα μας δεν γνωρίζουμε». «Δεν πειράζει» ακούστηκε μια άλλη φωνή, «όποια βρεθεί δίπλα μας το ίδιο κάνει». Αστείο χωριάτικο και χωρίς πονηριά. Μου το διηγήθηκε το 1978 ένας συγχωριανός μου 86 χρονών, που βρισκόταν κι ο ίδιος μέσα στην καλύβα εκείνη τη νύχτα και ήταν τότε 20 χρονών.

 

Ήταν ευτύχημα, που δεν είχε έρθει ακόμα ο χειμώνας με τα κρύα και τα χιόνια. Ήταν μαλακό φθινόπωρο. Μερικοί, ελάχιστοι, παρέμειναν κρυμμένοι σε απόμερες και δασωμένες κοιλότητες ή σε σπηλιές του Κασιδιάρη.

 

Αυτή η καταδίωξη και «προσφυγιά» κράτησε 15 μέρες, μέχρι που έφυγαν οι Τούρκοι. Κατά τη διάρκεια του περιπετειώδους και δραματικού αυτού 15ήμερου οι άνθρωποι, που αναγκαστικά έφυγαν από τα σπίτια τους, υπέφεραν πολλά. Πείνασαν και ταλαιπωρήθηκαν. Μερικές γυναίκες ήταν έγκυες, όπως η Μαγδαληνή σύζυγος Παν. Σκόδου, στο Γιώργο. Τρία τουλάχιστον παιδιά γεννήθηκαν σε αυτή τη φυγή και περιπλάνηση: οι δύο, ο Σπύρος Ν. Σκαρώνης και ο Ευστάθιος Αθ. Νάτσης, στον Αϊ – Νικόλα της Παλιογκρίμπιανης και η Ελένη Σπ. Σπανού σε σκηνή στις κουμαριές. Μου είπε ο ίδιος ο Ευστάθιος Νάτσης: «Εγώ γεννήθηκα στον Αϊ – Νικόλα της Παλιογκρίμπιανης μέσα στην εκκλησία στις 17 Οκτωβρίου 1912, όταν έφυγε ο κόσμος την ημέρα που έκαψαν οι Τούρκοι το χωριό. Μου το έλεγε συχνά η μάνα μου».

 

Τρία τουλάχιστον βρέφη πέθαναν από τις κακουχίες. Μου έλεγε για το δικό της παιδί η Κωνστάντω, σύζυγος Προκοπίου Μπούλια: «Μου πέθανε ένα παιδί στο δρόμο ασαράντηγο και το είχα πεθαμένο στην πλάτη μου ζαλωμένη δύο μέρες, δεν είχα που να το χωματίσω. Τελικά το θάψαμε στην Κοσόλιανη».

Τι να πρωτογράψω απ’ όσα μου διηγήθηκαν!

Ο πατέρας μου, όπως ανέβαινε οικογενειακώς σε μια λακκιά του Κασιδιάρη, παρά λίγο να σφάξει την κόρη του Καλυψώ ενός έτους και τον ανιψιό του Δημήτρη Κόντη τριών ετών, παιδί της αδελφής του, επειδή έκλαιγαν γοερά και υπήρχε κίνδυνος να προδοθεί από το κλάμα η θέση τους στους ανηφορίζοντες επίσης Τούρκους. Τα παιδιά σώθηκαν χάρη στην αντίσταση της μάνας μου και της γιαγιά του Δ. Κόντη, που τα είχαν στην αγκαλιά. Έμειναν παραπίσω λέγοντας: «Ας μας σκοτώσουν εμάς οι Τούρκοι μαζί με τα παιδιά, εσείς φευγάστε».

Η Καλυψώ, ένα χρόνο αργότερα, πέθανε από κάποια παιδική αρρώστια, ενώ ο Δ. Κόντης έζησε πολλά χρόνια ακόμα.

Μια γυναίκα 20 χρονών την ξεμονάχιασαν οι Τούρκοι στρατιώτες στον Κασιδιάρη και τη βίασαν.

 

Κατά τη διάρκεια της όλης εκκαθαριστικής επιχείρησης οι Τούρκοι σκότωσαν στην Πογδόριανη τουλάχιστον 11 ανθρώπους:

1) Φιλόθεος, ηγούμενος του Μοναστηριού του Σωσίνου. Είχε φύγει κι αυτός από το Μοναστήρι, για να σωθεί όπως όλοι. Στις «Γκορτσιές» του Κασιδιάρη κάθισε να ξεκουραστεί (ήταν πάνω από 60 ετών) κι εκεί τον βρήκαν οι Τούρκοι και τον σκότωσαν.

2) Αλεξάνδρα, αδελφή του Φιλόθεου, πάνω από 70 ετών. Τη σκότωσαν μαζί με τον αδερφό της.

3) Κώστας Ν. Νικολάου ή Παπανικολάου (ή Σφάγκος ή Παπακώστας), ιερέας. Τον σκότωσαν στο άλσος του Τσιόντζιου πάνω από του Γιάννη Κρομμύδα το σπίτι, αριστερά από το «Κεφαλοκάστανο» που ήταν κρυμμένος.

4) Γεώργιος Ν. Νικολάου ή Παπανικολάου (ή Σφάγκος). Τον σκότωσαν μπροστά στο σπίτι του, τον παλούκωσαν και τον έστησαν όρθιο στον τοίχο του σπιτιού του απ’ έξω.

5) Γεώργιος Β. Βορδής. Τον σκότωσαν στη «Ελιά του Τσίκα» στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Σώσινου, όπου είχε πάει να κρυφτεί πίσω από μια πέτρα.

6) Σιούλας Κερκέμης. Τον σκότωσαν έξω από το σπίτι του.

7) Κώνσταντίνος Γ. Μήτσης. Τον Βρήκαν κρυμμένο στον λάκκο του Αϊ – Γιάννη και τον σκότωσαν.

8) Κοσμάς Πρ. Γκιολέκας. Ήταν αντάρτης του Μέμου. Κατά τη διάλυση της ομάδας του Μέμου μετά τη μάχη της Σιταριάς, κατέφυγε στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής Παηδονιάς, όπου τον βρήκαν και τον σκότωσαν.

9) Ιωάννης Δ. Τζιούμας. ΄Ηταν μισοπάλαβος. Προσπάθησε να εμποδίσει τους Τούρκους να βάλουν φωτιά στο σπίτι του στην Παηδονιά κι αυτοί αφού τον έπιασαν και τον έδεσαν, τον μετέφεραν δεμένο χειροπόδαρα μέσα στο σπίτι του και τον έκαψαν μαζί με αυτό.

10) Ζώης Γιαννόπουλος. Τον σκότωσαν στην Παηδονιά.

11) Κάποια «Μπούσιω», σύζυγος πιθανόν του Γεωργίου Παν. Μπούση, άγνωστο που και πως της σκότωσαν.

Δεν μου είναι γνωστό πόσοι και ποιοι σκοτώθηκαν από τα άλλα χωριά.

Όταν οι Πογδοριανίτες επέστρεψαν στο χωριό, στεγάστηκαν όπως μπόρεσαν στα άκαγα ή μισοκαμένα σπίτια που γλίτωσαν, στις εκκλησίες και τα μοναστήρια ή σε υπόστεγα, σκηνές και καλύβες που κατασκεύασαν πρόχειρα κι επιδόθηκαν στο μάζεμα του καλαμποκιού, για να εξασφαλίσουν το ψωμί τους, περιμένοντας την πολυπόθητη απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Στο μεταξύ είχαν αρχίσει καταρρακτώδεις βροχές.

Τα στοιχεία και οι αφηγήσεις αντλήθηκαν από το βιβλίο του Ανδρέα Γκόγκου «ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ» τόμος Α΄

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 06:09

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 20/11/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 20-11-2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18377/16-11-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1o

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 1-1-2011 ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

2ο

Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου προς το Δημοτικό Συμβουλίου για την επιβολή τελών ,δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1Ζ Ν.3852/2010) για το έτος 2013.

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 10:38

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ε.Δ. την 21/11/2012

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  76  του  Ν. 3852 / 2010 σας προσκαλούμε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός] στο Καλπάκι,  την Τετάρτη 21η Νοεμβρίου  2012 και ώρα 16.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 1. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Πωγωνίου, έτους 2012.
 2. Ειδική Οικονομική ζώνη  [Ε.Ο.Ζ.]
 3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 4. Διάφορα θέματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης και ώρα 18.30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο  σε τακτική συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΒ/ΣΗΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 10:29

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 21/11/2012

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη  21η Νοεμβρίου  2012,      και ώρα  18.30.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσασυνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    Πρίν από τη συνεδρίαση και ώρα 16.30 θα συνεδριάσει σε τακτική επαναληπτική συνεδρίαση η  Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2013.
 2. Επιβολή τελών Φωτισμού & καθαριότητας ετους 2013.
 3. Επιβολή τελών χρήσεως Δημοτικών εκτάσεων  & κοινόχρηστων χώρων έτους 2013.
 4. Επιβολή τελών εμπορίας πόσιμου ύδατος έτους 2013.
 5. Επιβολή ΤΑΠ έτους 2013.
 6. Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2013.
 7. Έγκριση σύνταξης έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2012, για την εκτέλεση προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.
 8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2012.
 9. Κατανομή επιχορηγήσεων από Υπουργείο Εσωτερικών έτους 20112, για επενδύσεις , έργα.
 10. Κατανομή επιχ/σης για κάλυψη δαπανών σχολικών επιτροπών.
 11. Έγκριση πληρωμής της εργασίας: «Επιχωμάτωση ΧΑΔΑ Τ.Δ. Κεφαλοβρύσου» από επιχ/ση Υπουργείου Εσωτερικών, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 12. Έγκριση πληρωμής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις & βελτίωση οδικού δικτύου στα Τ.Δ. του Δήμου Δελβινακίου» από εσοδα ΣΑΤΑ έτους 2010 του Δήμου Δελβινακίου.
 13. Έγκριση πληρωμής προστίμου για αυθαίρετη κατασκευή τοίχου στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.
 14. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πωγωνίου.
 15. Έγκριση Εσωτερικών κανονισμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πωγωνίου.
 16. Έγκριση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου.
 17. Λύση σύμβασης της μίσθωσης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Δελβινακίου, που στεγαζόταν η Εφορία Δελβινακίου.
 18. Εφαρμογή Διαχειριστικών μελετών Δημοτικών δασών της Δ.Ε. Άνω Καλαμά, για την υλοτομία δασικών τμημάτων [συστάδων] για το έτος 2012.
 19. Έγκριση διάθεσης προϊόντων υλοτομίας καυσοξύλων στο Λατομείο της Τ.Κ. Λάβδανης.
 20. Ορισμός επιτροπής για την αδελφοποίηση του Δήμου Πωγωνίου με το Δήμο Σφακίων Κρήτης.
 21. Επί του πρακτικού 6/12-9-2012 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 Ν. 1943/91 της Αποκ/νης Διοικ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας. [Αίτηση Δημοτ. Συμβούλου Σώτου Ιωάννη].
 22. Επί αιτήσεων.
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Πωγωνιανής.»
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή κλειστού Γυμναστηρίου Καλπακίου – φάση ΙΙ.
 25. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ανάπλαση βρύσης στην είσοδο οικισμού Τ.Κ. Παλαιοπύργου».
 26. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές εργασίες – Διαγράμματα Τ.Κ. Κουκλιών».
 27. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης οδού στην Τ.Κ. Δελβινακίου.
 28. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων και αντικ/ση υδρομάστευσης στον οικισμό Ψηλοκάστρου Κοιν/τας Λάβδανης Δήμου Πωγωνίου.
 29. Σύσταση επιτροπής για τη διαπίστωση βλαβών του έργου: «Αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου».
 30. Έγκριση υποκατάστασης μέλους ομάδας σύμπραξης μελετητών για σύνταξη της μελέτης: «Ανάπλαση χώρου Ι.Ν. Εισίδια της Θεοτόκου – παλαιού Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Ρουψιάς.»
 31. Έγκριση υποκατάστασης μέλους ομάδας σύμπραξης μελετητών για σύνταξη της μελέτης: «Ανακαίνιση παλαιού Δημοτ. Σχολείου – διαμόρφωση αύλειου χώρου Τ.Κ. Κάτω Μερόπης».
 32. Έγκριση υποκατάστασης μέλους ομάδας σύμπραξης μελετητών για σύνταξη της μελέτης: «Επισκευή – ανάπλαση παλαιού Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κακολάκου».
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση  ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου».
 34. Eπί αιτήματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου, για την χρηματοδότησή της από το Δήμο, για το οικον. έτος 2012.
 35. ΄Ενταξη έργων στο πρόγραμμα ΙΝΤΕΡΕΚ  Ελλάδος – Αλβανίας.
 36. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πωγωνίου με την Περιφέρεια Ηπείρου, για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Δασολόγου.
 37. Έγκριση Ισολογισμού έναρξης  [1-1-2011]  Δήμου Πωγωνίου.

 

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 12:31

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ε.Δ. την 14/11/2012

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  76  του  Ν. 3852 / 2010 σας προσκαλούμε  σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός] στο Καλπάκι,  την Τετάρτη 14  Νοεμβρίου  2012 και ώρα 17.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Πωγωνίου, έτους 2012.

 1. Ειδική Οικονομική ζώνη  [Ε.Ο.Ζ.]
 2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 3. Διάφορα θέματα.

 

 

 

Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2012 09:27

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 10/11/2012 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ-ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ..'Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ'...


Η ΒΡΑΔΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ(κοτοπουλο με ρυζι)ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΖΑΝΙΑ.....
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:00..
ΟΛΟΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΑΤΟΥ..

ΚΛΑΡΙΝΟ : ΤΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΑΚΑΣ KAI ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΠΟΝΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκώντων υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου που εδρεύει στο Καλπάκι Ιωαννίνων και συγκεκριμένα για τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

103

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙ

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( Χειριστών τσάπας)

8 ΜΗΝΕΣ

1

104

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Λεωφορείου)

8 ΜΗΝΕΣ

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Β’ και τάξης Δ΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990.

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Β’ και τάξης Δ΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990.

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Β’ και τάξης Δ΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990.

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή  ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Β’  και τάξης Δ΄  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990.

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή αφορά  θερμικά μηχανήματα τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.

 

Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα μηχανήματα τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Β.Δ της 7/6/1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Β.Δ της 7/6/1946, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

- Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή

- Τεχνικού Μηχανοτρονικής Ι.Ε.Κ.  ή

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

- Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων ή

- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

-Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.1346/83 ή

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς επιβατών για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Συμπληρωματικές διευκρινήσεις που ακολουθούν.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής .

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας (, και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς επιβατών για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα Συμπληρωματικές διευκρινήσεις που ακολουθούν.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς επιβατών για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Συμπληρωματικές διευκρινήσεις που ακολουθούν.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και  αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι(6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ' κατηγορίας,  και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς επιβατών για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Συμπληρωματικές διευκρινήσεις που ακολουθούν.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν την επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας  από την 10η Σεπτεμβρίου 2008 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς επιβατών, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2008 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :

Είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή  που βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

της ο η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του   υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση..

Είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

Επισήμανση : Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Ν.Α. δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ),  ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ΄ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

-η προσκόμιση την βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και

-η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του    υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

 

 

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων ΤΚ 44004, υπόψη κ. Μέτσιου Χαραλάμπου  (τηλ. επικοινωνίας: 2657360028 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού  ΔΕ ή ΥΕ.  Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση www.pogoni.gr  β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Το πλήρες κείμενο της προκύρηξης βρίσκεται στα συνημένα έγγραφα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής