Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5189699,71 1976395,79 0,38083 1941447,72 0,374096 0,982317
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 293000 60364,96 0,206024 25766,89 0,087942 0,426852
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 31500 1165,25 0,036992 1165,25 0,036992 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 7047,05 0,006991 7047,05 0,006991 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 388,78 0,003826 38,78 0,000382 0,099748
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3623865,03 1904475,5 0,525537 1904475,5 0,525537 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 2954,25 0,033194 2954,25 0,033194 1
1 Εκτακτα έσοδα 4099155,4 478948,79 0,116841 477218,79 0,116419 0,996388
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 123799,92 0,327919 123799,92 0,327919 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3624460,52 336839,44 0,092935 336839,44 0,092935 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2162,89 2162,89 1 2162,89 1 1
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 16146,54 0,248408 14416,54 0,221793 0,892856
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 403431,6 83987,67 0,208183 32958,04 0,081694 0,392415
21 Τακτικά έσοδα 403431,6 83987,67 0,208183 32958,04 0,081694 0,392415
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 942299,6 0,485146 15286,02 0,00787 0,016222
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 942299,6 1 15286,02 0,016222 0,016222
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 528300 1553,92 0,002941 1553,92 0,002941 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 1232,06 0,002411 1232,06 0,002411 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 17200 321,86 0,018713 321,86 0,018713 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13143186,08 3483185,77 2468464,49
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5845447,87 5187743,22 1,12678 1203599,67 0,2059038 1352918,58 1311392,26 0,2243442 1,0895585
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 2321929 1,000457 737478,86 0,3174698 829943,86 811125,82 0,3491733 1,0998631
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 563950 542950,01 1,038678 50785,19 0,0900526 46420,41 40681,43 0,0721366 0,8010491
62 Παροχές τρίτων 1121249,74 997367,66 1,124209 196156,63 0,1749446 171075,35 162280,98 0,1447322 0,8273031
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1295,7 0,12957 584,34 584,34 0,058434 0,450984
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 305576 217576 1,404456 3251,51 0,0106406 221,4 0 0 0
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 342000 1 0 0 90041,44 90041,44 0,2632791 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 452900 451867,42 1,002285 37481,78 0,0827595 37481,78 29528,25 0,0651982 0,7878028
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 724783,13 302053,13 2,399522 177150 0,2444179 177150 177150 0,2444179 1
68 Λοιπά Έξοδα 2000 2000 1 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις 4708906,79 2820346,6 1,66962 228343,03 0,0484917 190370,24 150245,69 0,0319067 0,6579824
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 257585 194185 1,326493 14962,95 0,0580894 14962,95 14962,95 0,0580894 1
73 Έργα 3235290,38 1820720,39 1,776929 193212,01 0,0597201 175407,29 135282,74 0,0418147 0,7001777
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1016031,41 805441,21 1,261459 20168,07 0,0198498 0 0 0 0
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2288444,96 1428668,38 1,601803 1747314 0,7635377 549754,91 372139,05 0,1626166 0,2129778
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1710344,96 1421668,38 1,203055 1532228,93 0,8958596 545660,53 368044,67 0,2151874 0,2402021
82 Αποδόσεις 528100 7000 75,44286 215085,07 0,407281 4094,38 4094,38 0,007753 0,0190361
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 300386,46
Σύνολα δαπανών 13143186,08 9436758,2 3179256,7 2093043,73 1833777

 

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 Καραγιώργος Ιωάννης

Ο απολογισμός είναι μια απόδειξη αποτυχίας αφού αναδεικνύει περίτρανα την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί στις ανάγκες και της απαιτήσεις των καιρών καθώς και την αδυναμία συντονισμού και σωστής λειτουργίας της Διοίκησης να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες συνθήκες. Συγκεκριμένα: 1.ΈΣΟΔΑ Πλήρης αδυναμία στοιχειώδους λειτουργίας εισπρακτικού μηχανισμού. Δεν βεβαιώνονται και δεν εισπράττονται έσοδα προηγούμενων ετών και έσοδα Α΄ εξαμήνου 2011 από το δικαίωμα εμπορίας υδάτων όπως προβλέπονται από το νόμο. Το γεγονός ότι δεν βεβαιώνονται έσοδα που έπρεπε να είχαν εισπραχθεί από την υπηρεσία του Δήμου φανερώνει την έλλειψη ευθύνης στις βασικές υποχρεώσεις μιας Διοικήσεως ΟΤΑ. 2. ΔΑΠΑΝΕΣ α) ενώ αναγράφονται στον προϋπολογισμό - επενδύσεις : 4739043,90 ενταλθέντα πληρωθέντα 0 - έργα : 3.267127,49 ̋ ̋ ̋ ̋ ̋ 0 Με δυσκολία αντιλαμβάνεται κανείς τον ρυθμό υλοποίησης των έργων και του τεχνικού προγράμματος καθώς δεν υπάρχουν πληρωμές. Καμία πληρωμή για υλικά , συντηρήσεις, αναλώσιμα. Που είναι οι Συμβάσεις ; Πως συνεργάζεται ο Δήμος ; β) Οφειλές από ΠΟΕ Εδώ φαίνεται καθαρά η οικονομική κατάσταση στους πρώην ΟΤΑ. Οφειλές για αιρετούς από το 2006 ή το 2009 προκαλούν εντύπωση Τέλος σχετικά με τις μικροβιολογικές και βιοχημικές αναλύσεις υδάτων :1.794,74 βεβαιωθέντα 0 ενταλθέντα 0 Πως είναι δυνατόν σε ένα μείζον ζήτημα, αυτό του ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού των δημοτών μας, να μην υπάρχει ακόμη σύμβαση και να μην έχουν γίνει οι απαραίτητες αναλύσεις 

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Ε.Π.Ζ., η οποία θα διεξαχθεί  την  21-8-2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 18.00 μ.μ., στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  21-8-12

Θέμα 1ο:.Άδεια προέγκρισης λειτουργίας κατ/τος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ –ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της κ.Μπόλλου Λιριάνας στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου.

Θέμα 2ο:.Άδεια προέγκρισης λειτουργίας κατ/τος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ » του κ. Μίαρη Θωμά στην Τ.Κ. Μαυροπούλου – οικισμό Χρυσόδουλης.


Μια αξιόλογη παραδοσιακή βραδιά πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Πωγωνίου στις 10 Αυγούστου 2012. Μουσικοχορευτικά σχήματα που συγκεντρώθηκαν στον Παρακάλαμο από διάφορες περιοχές της χώρας μας, μετά από πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Παρακαλάμου «Το Σώσινο», πρόσφεραν σε όσους παρευρέθηκαν μια ξεχωριστή βραδιά. .

Ο Δήμος Πωγωνίου αποτελεί την γενέτειρα πολλών παραδοσιακών μουσικών που γλέντησαν σχεδόν όλο τον κόσμο με την Ηπειρώτικη παραδοσιακή μουσική. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος θεώρησε χρέος του να τιμήσει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές οικογένειες , αυτή των «Χαλιγιάννηδων» .

Σας αποστέλλουμε τον λόγο που εκφώνησε ο εκπαιδευτικός κ. Δημήτριος Κουτουλίδης και πιστεύουμε ότι η οικογένεια αυτή των άξιων μουσικών μας αξίζει τον κόπο να τύχει μεγαλύτερης προβολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  5-8-2012 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 13/5-8-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ  ΕΤΟΥΣ  2011»  ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ.Σ.  248.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο Μετσόβου, την Κυριακή 19 Αυγούστου 2012, Ποδηλατικό γύρο της Λίμνης Πηγών Αώου.
Η αναχώρηση, για όσους δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο, θα γίνει με λεωφορείο από την Κεντρική Πλατεία των Ιωαννίνων στις 8:00 π.μ. ενώ θα υπάρχει και όχημα για την μεταφορά των ποδηλάτων των συμμετεχόντων. Η αφετηρία της διαδρομής θα είναι η θέση «Βλάχα» και ο τερματισμός θα γίνει στη «Βρύση του Γεωργίτση» , το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 35 km, με βαθμό δυσκολίας χαμηλό. Επίσης θα πραγματοποιηθεί διαδρομή μήκους 15χλμ. για παιδιά στα οποία μετά το τέλος της διαδρομής θα γίνει ενημέρωση για το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου ενώ θα συμμετέχουν και σε περιβαλλοντικά παιχνίδια.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012. Για τις δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου, στο 26560 42825.
Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2012 10:51

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου (4-2012)

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Δήμος Πωγωνίου διαμαρτύρεται έντονα για τις τελευταίες αποφάσεις που αφορούν την περιοχή μας.
  1. Η απόφαση για κατάργηση της Δ.Ο.Υ Δελβινακίου αποτελεί την κορύφωση σειράς αρνητικών αποφάσεων και εξελίξεων για την περιοχή μας. Η απόφαση αυτή πλήττει σοβαρά και είναι σε βάρος της εξυπηρέτησης των κατοίκων της ακριτικής περιοχής μας, δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών αφανίζει την ορεινή δυσπρόσιτη και επιμεθόρια περιοχή μας και οδηγεί σε μεγαλύτερη αφαίμαξη τον τόπο μας.
  1. Η απόφαση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για μετακίνηση των συνοριοφυλάκων, σχεδόν στο σύνολό τους στον Έβρο, θέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων της ακριτικής περιοχής μας και κρίνεται παντελώς λανθασμένη και ακατανόητη.
Τα ήδη μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας από τη λαθρομετανάστευση με ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών, διαρρήξεις και κλοπές, θα ενταθούν, θα αυξήσουν την ανασφάλεια των πολιτών και θα πυροδοτούν, ανεξέλεγκτες παραβατικές συμπεριφορές.
Η ευθύνη της πολιτείας για την εγκατάλειψη της περιοχής μας είναι τεράστια και αποδυναμώνει το ρόλο του κράτους στην κοινωνία.
Οι αποφάσεις αυτές δείχνουν την απαξίωση και την αδιαφορία του κράτους, για τα σοβαρά και ουσιώδη προβλήματα και έλλειψη σωστού προγραμματισμού και ενδιαφέροντος για τη στήριξη των παραμεθόριων περιοχών.
Απέναντι σ΄ αυτές τις πολιτικές που είναι και αντίθετες με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες υποχρεώσεις της πολιτείας, το Δημοτικό Συμβούλιο θα σταθεί αγωνιστικά και θα παλέψει με όλα τα μέσα για την ανατροπή τους.
Ζητάμε από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας να ανακαλέσουν αυτές τις αποφάσεις και αντί να καταργούν να διαλύουν και να αποδυναμώνουν την περιοχή μας, να προχωρήσουν σε πολιτικές στήριξης σε όλους τους τομείς.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει διαπαραταξιακή επιτροπή που θα καθορίσει της μορφές  αγώνα, γιατί φοβόμαστε ότι θα έρθουν και χειρότερα μετά την απόφαση πώλησης της Αγροτικής Τράπεζας σε ιδιώτες και το μέλλον της στην περιοχή μας όχι μόνο για τα υποκαταστήματα αλλά κυρίως για το ξεπούλημα της Δωδώνης και όσα αυτή η απόφαση συνεπάγεται.
Εμείς δεν θα μείνουμε θεατές δεν συναινούμε και δεν ανεχόμαστε το μαρασμό της περιοχής μας.
Καλούμε όλους τους κατοίκους, τους φορείς και τα θεσμικά όργανα του Δήμου μας, σε δυναμική αντίδραση για την ακύρωση αυτών των αρνητικών αποφάσεων και εξελίξεων.
Ζητάμε από την πολιτεία να εξετάσει σοβαρά και με υπευθυνότητα το ρόλο των ακριτικών μας περιοχών.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ
Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής