Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΣΤΙΣ 9-7-12 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12610/9 -7-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μοναδικό θέμα συζήτησης

 • Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών σχολείων Δήμου Πωγωνίου για το σχολ. έτος 2012 -2013,έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της εν λόγω μεταφοράς.


Από την «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ»

Η Ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ευρωπαϊκή Έκφραση, με δελτίο τύπου ανακοινώνει τη ματαίωση της εκδήλωσης το βράδυ του Σαββάτου σην Πωγωνιανή  κατά τη διάρεκια συνάντησης εκπροσώπων ΜΚΟ από βαλκανικές χώρες.
Όπως αναφέρει στο δελτίο της:
….«Η προγραμματισμένη Βαλκανική Βραδιά στην Πωγωνιανή αναβάλλεται για λόγους υπεράνω των δυνατοτήτων μας και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να «επανέλθουμε δριμύτεροι» στο μέλλον, προσβλέποντας σε μια ουσιαστική, αμοιβαίως επωφελή, συνεργασία μεταξύ του Βαλκανικού Δικτύου και του Πωγωνίου.»……


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  του έργου
« Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης»
Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο http://www.voucher.gov.gr το μητρώο ωφελουμένων με τη μορφή των συνημμένων πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά περιφερειακή ενότητα στους οποίους εμφανίζονται :
Α. Οι επιλεγέντες δικαιούχοι επιταγών κατάρτισης (36.664 άτομα).
Β. Οι επιλαχόντες που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως το 50% του αριθμού των επιλεγέντων δικαιούχων (18.311 άτομα).
Γ. Οι μη επιλεγέντες με τη μοριοδότηση που έλαβαν (102.636 άτομα).
Δ. Οι μη αξιολογηθέντες (χωρίς μοριοδότηση 3.737 άτομα) επειδή δεν τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ( μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 25/5/2012, σύμφωνα με το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ).
Οι δικαιούχοι των επιταγών κατάρτισης δύνανται να παραλάβουν αυτοπροσώπως την επιταγή κατάρτισης (training voucher), από το ΚΠΑ2 που είναι εγγεγραμμένοι. Για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης απαιτείται η επίδειξη εγγράφου πιστοποίησης της  ταυτότητας του ωφελούμενου.
Σημειώνεται ότι, λόγω της μεγάλης συμμετοχής ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα, διπλασιάσθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός από 22 εκατ. ευρώ, σε 44 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα από 18.332 άτομα σε 36.664 άτομα.
Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει την Δευτέρα 2/7/2012 και θα λήξει την Τρίτη 31/7/2012.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

 


Στα συνημένα έγγραφα περιλαμβάνονται οι  πίνακες που αφορούν την Περιφεριακή Ενότητα Ιωαννίνων

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την 9η Ιουλίου  2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ..

Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί στο Καλπάκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Παιδικός Σταθμός).

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2011.
 2. Λήψη απόφασης για το καθεστώς λειτουργίας των ΤΑΞΙ του Δήμου Πωγωνίου.
 3. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
 4. Επί αιτήσεων δημοτών.
 5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγρ. έργων ετ. 2012.
 6. Έγκριση μελετών: Α. Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Σιταριάς, Β. Διαμορφώσεις Κοιν/των χώρων – δρόμων Τ.Κ. Ιερομνήμης., Γ. Συμπληρωματικά έργα εξωτ. δικτύου ύδρευσης του [πρώην] Δήμου Άνω Καλαμά., Δ. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτ. Δικτύου ύδρευσης του [πρωην] Δήμου Άνω Καλαμά».
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφ. Πίνακα του έργου: «Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Δ. Μαυροπούλου»
 8. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων.
 9. Έγκριση μελέτης για τη μεταφορά των μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου & της Αποκ/νης Διοικ. Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, για την μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων στην περιπατητική διαδρομή: «Κατωγέφυρο-Μύλος Ωραιοκάστρου-Καταρράκτες-Δέση-Πηγές Γκλάβας»
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου & του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & κλιματικής Αλλαγής, για την Μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων στην περιπατητική διαδρομή «Γεφύρι Μερόπης-Γεφύρι Παλαιοπύργου-Νερόμυλος Παλαιοπύργου».
 12. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλετών του Δήμου.
 13. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά το ιδιωτικό έργο: «Κατασκευή Δρόμου προσπέλασης στην ιδιοκτησία Γεωργ. Πανταζή» Τ.Κ. Λάβδανης.»
 14. Έγκριση δαπάνης στη ΔΕΗ για τη σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής χαμηλής τάσης Φ.Ο.Π. Χάνι Δελβινάκι.
 15. Αποδοχή επιχ/σης από το Υπουργείο Eσωτερικών, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας  – αναμόρφωση προϋπολ. και τεχνικού Προγρ/ατος έργων ετ. 2012  - κατανομή έργων επιχ/σης 2012 και επιχ/σης 2011.
 16. Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Επί αιτήσεως θεραπείας Νικ. Λαδά [Εργολήπτη Δημοσίων Έργων].
 18. Περί καθορισμού του δικαιώματος υδροληψίας πόσιμου ύδατος.
 19. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 20. Ιδιοκτησιακό καθεστώς βρεφονηπιακού σταθμού Καλπακίου.
 21. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Κεδαλοβρύσου.
 22. Κατανομή επιχορήγησης σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου – ψήφιση πίστωσης.
 23. Προγραμματισμός Πολιτιστικών εκδηλώσεων Καλοκαιριού 2012 – ψήφιση πίστωσης.
 24. Λειτουργία Δημοτικού καταστήματος [Καφενείο] Τ.Κ. Λάβδανης.
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – Περίφραξη παιδικής χαράς στον οικισμό Κάτω Λάβδανης Κοιν/τας Λάβδανης.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Xρυσόρραχης.»

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

  ΣΤΙΣ 3-7-12 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12106/27-6-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
  1o Προέλεγχος τρίμηνης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  εσόδων εξόδων 1ο τριμήνου 2012.
  2ο Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης δημοτικών ακίνητων και αγρού Δήμου Πωγωνίου.
  3o Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.
  4o Σχετικά με γνωμοδοτήσεις επιτροπής διαγωνισμού επί των ενστάσεων Φ.Μπαλτογιάννη και Π.Τσιτούρα κατά του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη του δημοτικού δάσους ΤΚ Βασιλικού».
  5ο Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Αγίας Μαρίνας.
  6ο Σχετικά με απόφαση δικαστηρίου για ακίνητο στην ΤΚ Κερασόβου.
  7ο Ανάθεση για σύνταξη μελέτης «Τοπογραφικές εργασίες – διαγράμματα ΤΚ Κουκλιών.»
  8ο Καθορισμός όρων δημοπράτησης έργου «Συντήρηση δημοτικού σχολείου ΤΚ Δολού.»
  9ο Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγρού στη θέση «Κρανιές» της ΤΚ Άνω Ραβενίων.
  10ο Σχετικά με έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου.
  11 ο Καθορισμός όρων δημοπράτησης για προμήθεια αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού.
  12o Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση κληροδοτήματος Τ.Κ. Βασιλικού.

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η Ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ευρωπαϊκή Έκφραση, στο πλαίσιο των δράσεων της θα πραγματοποιήσει το διάστημα 5-8 Ιουλίου 2012, συνάντηση Βαλκανικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), του Δικτύου Right to the Village- Δικαίωμα στο Χωριό στην Πωγωνιανή Ιωαννίων. Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος 50 εκπρόσωποι ΜΚΟ, από Βαλκανικές χώρες, με στόχο τη συνεργασία, την αλλαγή τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, το δημόσιο διάλογο και την από κοινού δράση σε θέματα της κοινωνίας των πολιτών.
  Το Σάββατο 7 Ιουλίου 2012 και ώρα 20.30 στην πλατεία της Πωγωνιανής, το Δίκτυο «Rigtht to the Village-Δικαίωμα στο Χωριό» θα πραγματοποιήσει εκδήλωση Βαλκανικής Βραδιάς.
  Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, θα υπάχρει βαλκανική κουζίνα, μουσική, χορός και έκθεση φωτογραφίας από όλα τα Βαλκάνια.
  Σας περιμένουμε να γνωριστούμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
  Είσοδος δωρεάν
  Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012 07:35

  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

  Ο Δήμος Πωγωνίου, στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β’) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.6 του άρθρου 9 του Ν.4071/12, με την οποία αποφασίστηκε η ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012.
  Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. ήτοι 07.10.2012.

  Συγκεκριμένα:
  Α. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

  Β. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:
  i)οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
  ii)οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998 (Α' 238), καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος

  Γ. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, ενώ όταν ο αριθμός των δόσεων υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24), το αίτημα εξετάζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, με επισημείωση επί της υποβληθείσας αίτησης, ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου, βάσει δικαιολογητικών που προσκομίζει ο οφειλέτης.

  Δ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

  Ε. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου τηλ.επικ.:  

  • Δ.Ε. Καλπακίου  26533 60106 & 60109
  • Δ.Ε. Άνω Καλαμά 26533 60226
  • Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου 26570 41166
  • Δ.Ε. Δελβινακίου 26573 60028
  • Δ.Ε. Πωγωνιανής 26570 31410 

  Ο Δήμαρχος  Κων/νος Καψάλης

  Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής