Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Διαχειριστής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 -
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5343699,71 2788791,16 0,521884 2730327,76 0,510943 0,979036
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 335000 137181,72 0,409498 97139,68 0,289969 0,70811
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 31500 15348,6 0,487257 15348,6 0,487257 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 103948,92 0,103124 85877,56 0,085196 0,826152
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 16940,76 0,166733 16590,76 0,163289 0,97934
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 12757 0,298543 12757 0,298543 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3735865,03 2471802,23 0,661641 2471802,23 0,661641 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 30811,93 0,346201 30811,93 0,346201 1
1 Εκτακτα έσοδα 4175041,4 886472,4 0,212327 883022,4 0,2115 0,996108
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 265065,56 0,702101 265065,56 0,702101 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3700346,52 591355,44 0,159811 591355,44 0,159811 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2162,89 2162,89 1 2162,89 1 1
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 27728,51 0,426592 24278,51 0,373516 0,875579
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 160 0,016 160 0,016 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 403431,6 159061,61 0,394272 88128,01 0,218446 0,55405
21 Τακτικά έσοδα 403431,6 159061,61 0,394272 88128,01 0,218446 0,55405
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 942299,6 0,485146 33856,21 0,017431 0,035929
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 942299,6 1 33856,21 0,035929 0,035929
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 528300 4956,64 0,009382 4956,64 0,009382 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 2750,3 0,005381 2750,3 0,005381 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 17200 2206,34 0,128276 2206,34 0,128276 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13373072,08 4781581,41 3740291,02
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5932207,87 5412253,22 1,09607 2120100,81 0,3573882 2285872,53 2165502,03 0,3650415 1,0214147
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 2321929 1,000457 1088066,93 0,4683909 1217517,93 1192438,02 0,5133206 1,0959234
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 614200 593200,01 1,035401 250089,56 0,4071794 231030,35 218413,9 0,3556071 0,8733427
62 Παροχές τρίτων 1035409,74 999427,66 1,036003 438992,94 0,4239799 412570,66 335012,87 0,3235558 0,7631395
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1295,7 0,12957 1443,7 1443,7 0,14437 1,114224
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 423726 329576 1,28567 31911,65 0,075312 2260,13 221,4 0,0005225 0,0069379
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 342000 1 0 0 122259,71 122259,71 0,3574845 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 455900 454867,42 1,00227 80573,43 0,1767349 69619,45 66541,83 0,1459571 0,8258533
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 724783,13 358053,13 2,024233 228150 0,3147838 228150 228150 0,3147838 1
68 Λοιπά Έξοδα 3200 3200 1 1020,6 0,3189375 1020,6 1020,6 0,3189375 1
7 Επενδύσεις 4892167,47 2950061,6 1,658327 413940,26 0,0846129 329499,23 283811,67 0,0580135 0,6856344
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 270985 207585 1,305417 44711,51 0,1649963 19450,51 14962,95 0,0552169 0,3346554
73 Έργα 3222220,38 1937035,39 1,66348 343892,61 0,1067254 284712,58 243512,58 0,0755729 0,7081065
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1198962,09 805441,21 1,488578 25336,14 0,0211317 25336,14 25336,14 0,0211317 1
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2293944,96 1450701,39 1,581266 1923431,11 0,8384818 750825,95 747276,21 0,3257603 0,3885121
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1715844,96 1443701,39 1,188504 1546815,91 0,9014893 746731,57 743181,83 0,4331288 0,4804591
82 Αποδόσεις 528100 7000 75,44286 376615,2 0,7131513 4094,38 4094,38 0,007753 0,0108715
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 254751,78
Σύνολα δαπανών 13373072,08 9813016,21 4457472,18 3366197,71 3196589,91
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5362736,92 4081620,29 0,761108 3989795,08 0,743985 0,977503
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 335000 216685,32 0,646822 172047,6 0,513575 0,793997
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 42500 40888,68 0,962087 40888,68 0,962087 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 212880,87 0,211191 166013,38 0,164696 0,779842
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 63226,72 0,622287 62906,72 0,619137 0,994939
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 15774 0,369148 15774 0,369148 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3743902,24 3494787,32 0,933461 3494787,32 0,933461 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 37377,38 0,419971 37377,38 0,419971 1
1 Εκτακτα έσοδα 4175155,4 1226449,72 0,293749 1222919,72 0,292904 0,997122
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 338349,24 0,896213 338349,24 0,896213 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3700460,52 850002,78 0,229702 850002,78 0,229702 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2162,89 2162,89 1 2162,89 1 1
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 35426,44 0,545022 31896,44 0,490714 0,900357
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 508,37 0,050837 508,37 0,050837 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 483431,6 231151,61 0,478147 150007,58 0,310297 0,648958
21 Τακτικά έσοδα 483431,6 231151,61 0,478147 150007,58 0,310297 0,648958
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 938981,65 0,483438 42006,97 0,021627 0,044737
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 938981,65 0,996479 42006,97 0,044579 0,044737
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 537071,08 18879,22 0,035152 18879,22 0,035152 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 5108,14 0,009994 5108,14 0,009994 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 25971,08 13771,08 0,530247 13771,08 0,530247 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13480994,37 6497082,49 5423608,57
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 6119312,35 5914065,2 1,034705 3479074,47 0,5685401 3764833,86 3764833,86 0,6152381 1,0821366
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 2321929 1,000457 1452675,28 0,6253475 1656096,93 1656096,93 0,7129164 1,1400324
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 627267,27 600867,28 1,043936 448652,91 0,71525 418669,4 418669,4 0,6674498 0,9331699
62 Παροχές τρίτων 1035409,74 1004427,66 1,030846 676187,94 0,6530631 656943,46 656943,46 0,6344768 0,9715397
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1295,7 0,12957 7837,7 7837,7 0,78377 6,0490083
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 423726 332683,5 1,273661 62934,33 0,148526 20791,8 20791,8 0,049069 0,3303729
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 342000 1 0 0 180431,16 180431,16 0,5275765 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 470900 469867,42 1,002198 201867,37 0,4286842 188602,47 188602,47 0,4005149 0,934289
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 883820,34 829090,34 1,066012 634440,34 0,7178386 634440,34 634440,34 0,7178386 1
68 Λοιπά Έξοδα 3200 3200 1 1020,6 0,3189375 1020,6 1020,6 0,3189375 1
7 Επενδύσεις 4913398,81 3141626,76 1,563966 941760,83 0,191672 730466,07 730466,07 0,1486682 0,7756386
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 273685 210285 1,301496 79769,27 0,2914638 73069,41 73069,41 0,2669836 0,9160095
73 Έργα 3240751,72 2121595,55 1,527507 796777,78 0,245862 632060,52 632060,52 0,1950352 0,7932708
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1198962,09 809746,21 1,480664 65213,78 0,0543919 25336,14 25336,14 0,0211317 0,388509
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2294036,43 1597801,45 1,435746 2153122,04 0,9385736 849924,17 849924,17 0,3704929 0,3947404
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1715936,43 1590801,45 1,078662 1546652,93 0,9013463 845829,79 845829,79 0,4929261 0,5468776
82 Αποδόσεις 528100 7000 75,44286 606469,11 1,1483982 4094,38 4094,38 0,007753 0,0067512
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 154246,78
Σύνολα δαπανών 13480994,37 10653493,4 6573957,34 5345224,1 5345224,1

Στα πλαίσια του 2ου κύκλου αγροτικών σεμιναρίων για την προσέλκυση και εγκατάσταση νέων αγροτών στην περιοχή, ο Δήμος Πωγωνίου προγραμματίζει στον τομέα της μελισσοκομίας το 2οσεμινάριο μελισσοκομίας , με στόχο μετά τις βασικές γνώσεις, να καλύψει την παροχή γνώσεων σχετικά με τις εργασίες του φθινοπώρου που σχετίζονται άμεσα με την καλή παραγωγή της επόμενης χρονιάς.

Θέμα: «Ετήσια Διαχείριση Μελισσοκομίας»

Από 17 Σεπτεμβρίου 2012 έως 21 Σεπτεμβρίου 2012 και  Ώρα: 5.00 μ.μ.-8.00 μ.μ.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί δωρεάν για τους συμμετέχοντες στο μελισσοκομείο του κ. Κ. Σιχλιμίρη  στην Τ.Κ. Νεγράδων του Δήμου Πωγωνίου

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου μπορείτε να κατεβάσετε απο τα συνημέννα

Πληροφορίες:  Τηλ: 2653360116 ΚΕΠ,  2653360112 – Δ. Γκαρτζονίκας
Δηλώσεις Συμμετοχής: ΚΕΠ Δήμου Πωγωνίου (Καλπάκι)
Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος : Ιωάννης Ντάλλας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 4791405,71 1393136,58 0,290757 1348286,51 0,281397 0,967806
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 307000 76058,89 0,247749 31208,82 0,101657 0,410324
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 42500 28067,35 0,660408 28067,35 0,660408 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1053000 18276,66 0,017357 18276,66 0,017357 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 77311,23 17822,64 0,230531 17822,64 0,230531 1
5 Φόροι και εισφορές 16774 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3239936,78 1248982,99 0,385496 1248982,99 0,385496 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 54883,7 3928,05 0,07157 3928,05 0,07157 1
1 Εκτακτα έσοδα 3052773,04 1022555,14 0,334959 1019215,14 0,333865 0,996734
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 285630,34 49437,33 0,173082 49437,33 0,173082 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2716142,7 958839,38 0,353015 958839,38 0,353015 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 41000 14093,74 0,34375 10753,74 0,262286 0,763015
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 184,69 0,018469 184,69 0,018469 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 242500 80167,87 0,330589 36624,62 0,151029 0,456849
21 Τακτικά έσοδα 242500 80167,87 0,330589 36624,62 0,151029 0,456849
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2273473,92 1056104,95 0,464534 54856 0,024129 0,051942
31 Εισπράξεις από δάνεια 1200000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1073473,92 1056104,95 0,98382 54856 0,051101 0,051942
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 782916 286894,58 0,366444 281731,45 0,359849 0,982003
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 714056 279041,31 0,390784 273878,18 0,383553 0,981497
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 68860 7853,27 0,114047 7853,27 0,114047 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1058684,24
Σύνολα εσόδων 12201752,91 3838859,12 2740713,72
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5933957,08 5310252,68 1,117453 1338886,87 0,2256314 1395324,6 1350573,64 0,2276008 1,0087287
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1855700 1821500 1,018776 608166,26 0,3277288 662805,98 662305,04 0,3569031 1,0890197
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 923247 848700 1,087837 91259,17 0,0988459 83524,83 83524,83 0,0904686 0,9152486
62 Παροχές τρίτων 1150039,74 1043639,74 1,101951 209383,49 0,1820663 167148,88 160743,7 0,1397723 0,7677
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1550,69 0,155069 2496,69 2496,69 0,249669 1,610051
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 256000 135152,43 1,894158 21735,14 0,0849029 16393,61 14510,21 0,0566805 0,6675922
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 370500 370500 1 0 0 81928,38 81928,38 0,2211292 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 535500 432099,33 1,239298 148930,94 0,2781157 123165,05 87203,61 0,1628452 0,5855305
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 829970,34 645661,18 1,285458 257861,18 0,3106872 257861,18 257861,18 0,3106872 1
68 Λοιπά Έξοδα 3000 3000 1 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις 4103491,53 2303011,69 1,781794 368133,6 0,0897123 213855,07 146758,03 0,0357642 0,3986543
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 230835 142935 1,614965 42260,05 0,1830747 33404,05 18404,2 0,0797288 0,4354988
73 Έργα 2578974,51 1256208,22 2,052983 149382,63 0,0579233 145451,02 128353,83 0,0497693 0,8592286
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1293682,02 903868,47 1,431272 176490,92 0,1364253 35000 0 0 0
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2070836,55 1338520,55 1,547109 1379343,06 0,6660801 834355,51 809980,21 0,3911367 0,5872217
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1330988,38 1330988,38 1 1102559,69 0,8283766 557471,28 533095,98 0,4005264 0,4835076
82 Αποδόσεις 739848,17 7532,17 98,2251 276783,37 0,3741083 276884,23 276884,23 0,3742447 1,0003644
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 93467,75
Σύνολα δαπανών 12201752,91 8951784,92 3086363,53 2443535,18 2307311,88
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5189699,71 1976395,79 0,38083 1941447,72 0,374096 0,982317
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 293000 60364,96 0,206024 25766,89 0,087942 0,426852
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 31500 1165,25 0,036992 1165,25 0,036992 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 7047,05 0,006991 7047,05 0,006991 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 388,78 0,003826 38,78 0,000382 0,099748
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3623865,03 1904475,5 0,525537 1904475,5 0,525537 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 2954,25 0,033194 2954,25 0,033194 1
1 Εκτακτα έσοδα 4099155,4 478948,79 0,116841 477218,79 0,116419 0,996388
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 123799,92 0,327919 123799,92 0,327919 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3624460,52 336839,44 0,092935 336839,44 0,092935 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2162,89 2162,89 1 2162,89 1 1
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 16146,54 0,248408 14416,54 0,221793 0,892856
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 403431,6 83987,67 0,208183 32958,04 0,081694 0,392415
21 Τακτικά έσοδα 403431,6 83987,67 0,208183 32958,04 0,081694 0,392415
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 942299,6 0,485146 15286,02 0,00787 0,016222
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 942299,6 1 15286,02 0,016222 0,016222
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 528300 1553,92 0,002941 1553,92 0,002941 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 1232,06 0,002411 1232,06 0,002411 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 17200 321,86 0,018713 321,86 0,018713 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13143186,08 3483185,77 2468464,49
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5845447,87 5187743,22 1,12678 1203599,67 0,2059038 1352918,58 1311392,26 0,2243442 1,0895585
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 2321929 1,000457 737478,86 0,3174698 829943,86 811125,82 0,3491733 1,0998631
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 563950 542950,01 1,038678 50785,19 0,0900526 46420,41 40681,43 0,0721366 0,8010491
62 Παροχές τρίτων 1121249,74 997367,66 1,124209 196156,63 0,1749446 171075,35 162280,98 0,1447322 0,8273031
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1295,7 0,12957 584,34 584,34 0,058434 0,450984
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 305576 217576 1,404456 3251,51 0,0106406 221,4 0 0 0
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 342000 1 0 0 90041,44 90041,44 0,2632791 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 452900 451867,42 1,002285 37481,78 0,0827595 37481,78 29528,25 0,0651982 0,7878028
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 724783,13 302053,13 2,399522 177150 0,2444179 177150 177150 0,2444179 1
68 Λοιπά Έξοδα 2000 2000 1 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις 4708906,79 2820346,6 1,66962 228343,03 0,0484917 190370,24 150245,69 0,0319067 0,6579824
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 257585 194185 1,326493 14962,95 0,0580894 14962,95 14962,95 0,0580894 1
73 Έργα 3235290,38 1820720,39 1,776929 193212,01 0,0597201 175407,29 135282,74 0,0418147 0,7001777
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1016031,41 805441,21 1,261459 20168,07 0,0198498 0 0 0 0
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2288444,96 1428668,38 1,601803 1747314 0,7635377 549754,91 372139,05 0,1626166 0,2129778
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1710344,96 1421668,38 1,203055 1532228,93 0,8958596 545660,53 368044,67 0,2151874 0,2402021
82 Αποδόσεις 528100 7000 75,44286 215085,07 0,407281 4094,38 4094,38 0,007753 0,0190361
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 300386,46
Σύνολα δαπανών 13143186,08 9436758,2 3179256,7 2093043,73 1833777

 

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 Καραγιώργος Ιωάννης

Ο απολογισμός είναι μια απόδειξη αποτυχίας αφού αναδεικνύει περίτρανα την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί στις ανάγκες και της απαιτήσεις των καιρών καθώς και την αδυναμία συντονισμού και σωστής λειτουργίας της Διοίκησης να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες συνθήκες. Συγκεκριμένα: 1.ΈΣΟΔΑ Πλήρης αδυναμία στοιχειώδους λειτουργίας εισπρακτικού μηχανισμού. Δεν βεβαιώνονται και δεν εισπράττονται έσοδα προηγούμενων ετών και έσοδα Α΄ εξαμήνου 2011 από το δικαίωμα εμπορίας υδάτων όπως προβλέπονται από το νόμο. Το γεγονός ότι δεν βεβαιώνονται έσοδα που έπρεπε να είχαν εισπραχθεί από την υπηρεσία του Δήμου φανερώνει την έλλειψη ευθύνης στις βασικές υποχρεώσεις μιας Διοικήσεως ΟΤΑ. 2. ΔΑΠΑΝΕΣ α) ενώ αναγράφονται στον προϋπολογισμό - επενδύσεις : 4739043,90 ενταλθέντα πληρωθέντα 0 - έργα : 3.267127,49 ̋ ̋ ̋ ̋ ̋ 0 Με δυσκολία αντιλαμβάνεται κανείς τον ρυθμό υλοποίησης των έργων και του τεχνικού προγράμματος καθώς δεν υπάρχουν πληρωμές. Καμία πληρωμή για υλικά , συντηρήσεις, αναλώσιμα. Που είναι οι Συμβάσεις ; Πως συνεργάζεται ο Δήμος ; β) Οφειλές από ΠΟΕ Εδώ φαίνεται καθαρά η οικονομική κατάσταση στους πρώην ΟΤΑ. Οφειλές για αιρετούς από το 2006 ή το 2009 προκαλούν εντύπωση Τέλος σχετικά με τις μικροβιολογικές και βιοχημικές αναλύσεις υδάτων :1.794,74 βεβαιωθέντα 0 ενταλθέντα 0 Πως είναι δυνατόν σε ένα μείζον ζήτημα, αυτό του ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού των δημοτών μας, να μην υπάρχει ακόμη σύμβαση και να μην έχουν γίνει οι απαραίτητες αναλύσεις 

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Ε.Π.Ζ., η οποία θα διεξαχθεί  την  21-8-2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 18.00 μ.μ., στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  21-8-12

Θέμα 1ο:.Άδεια προέγκρισης λειτουργίας κατ/τος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ –ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της κ.Μπόλλου Λιριάνας στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου.

Θέμα 2ο:.Άδεια προέγκρισης λειτουργίας κατ/τος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ » του κ. Μίαρη Θωμά στην Τ.Κ. Μαυροπούλου – οικισμό Χρυσόδουλης.


Μια αξιόλογη παραδοσιακή βραδιά πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Πωγωνίου στις 10 Αυγούστου 2012. Μουσικοχορευτικά σχήματα που συγκεντρώθηκαν στον Παρακάλαμο από διάφορες περιοχές της χώρας μας, μετά από πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Παρακαλάμου «Το Σώσινο», πρόσφεραν σε όσους παρευρέθηκαν μια ξεχωριστή βραδιά. .

Ο Δήμος Πωγωνίου αποτελεί την γενέτειρα πολλών παραδοσιακών μουσικών που γλέντησαν σχεδόν όλο τον κόσμο με την Ηπειρώτικη παραδοσιακή μουσική. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος θεώρησε χρέος του να τιμήσει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές οικογένειες , αυτή των «Χαλιγιάννηδων» .

Σας αποστέλλουμε τον λόγο που εκφώνησε ο εκπαιδευτικός κ. Δημήτριος Κουτουλίδης και πιστεύουμε ότι η οικογένεια αυτή των άξιων μουσικών μας αξίζει τον κόπο να τύχει μεγαλύτερης προβολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  5-8-2012 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 13/5-8-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ  ΕΤΟΥΣ  2011»  ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ.Σ.  248.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο Μετσόβου, την Κυριακή 19 Αυγούστου 2012, Ποδηλατικό γύρο της Λίμνης Πηγών Αώου.
Η αναχώρηση, για όσους δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο, θα γίνει με λεωφορείο από την Κεντρική Πλατεία των Ιωαννίνων στις 8:00 π.μ. ενώ θα υπάρχει και όχημα για την μεταφορά των ποδηλάτων των συμμετεχόντων. Η αφετηρία της διαδρομής θα είναι η θέση «Βλάχα» και ο τερματισμός θα γίνει στη «Βρύση του Γεωργίτση» , το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 35 km, με βαθμό δυσκολίας χαμηλό. Επίσης θα πραγματοποιηθεί διαδρομή μήκους 15χλμ. για παιδιά στα οποία μετά το τέλος της διαδρομής θα γίνει ενημέρωση για το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου ενώ θα συμμετέχουν και σε περιβαλλοντικά παιχνίδια.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012. Για τις δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου, στο 26560 42825.
Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2012 10:51

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου (4-2012)

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Δήμος Πωγωνίου διαμαρτύρεται έντονα για τις τελευταίες αποφάσεις που αφορούν την περιοχή μας.
  1. Η απόφαση για κατάργηση της Δ.Ο.Υ Δελβινακίου αποτελεί την κορύφωση σειράς αρνητικών αποφάσεων και εξελίξεων για την περιοχή μας. Η απόφαση αυτή πλήττει σοβαρά και είναι σε βάρος της εξυπηρέτησης των κατοίκων της ακριτικής περιοχής μας, δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών αφανίζει την ορεινή δυσπρόσιτη και επιμεθόρια περιοχή μας και οδηγεί σε μεγαλύτερη αφαίμαξη τον τόπο μας.
  1. Η απόφαση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για μετακίνηση των συνοριοφυλάκων, σχεδόν στο σύνολό τους στον Έβρο, θέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων της ακριτικής περιοχής μας και κρίνεται παντελώς λανθασμένη και ακατανόητη.
Τα ήδη μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας από τη λαθρομετανάστευση με ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών, διαρρήξεις και κλοπές, θα ενταθούν, θα αυξήσουν την ανασφάλεια των πολιτών και θα πυροδοτούν, ανεξέλεγκτες παραβατικές συμπεριφορές.
Η ευθύνη της πολιτείας για την εγκατάλειψη της περιοχής μας είναι τεράστια και αποδυναμώνει το ρόλο του κράτους στην κοινωνία.
Οι αποφάσεις αυτές δείχνουν την απαξίωση και την αδιαφορία του κράτους, για τα σοβαρά και ουσιώδη προβλήματα και έλλειψη σωστού προγραμματισμού και ενδιαφέροντος για τη στήριξη των παραμεθόριων περιοχών.
Απέναντι σ΄ αυτές τις πολιτικές που είναι και αντίθετες με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες υποχρεώσεις της πολιτείας, το Δημοτικό Συμβούλιο θα σταθεί αγωνιστικά και θα παλέψει με όλα τα μέσα για την ανατροπή τους.
Ζητάμε από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας να ανακαλέσουν αυτές τις αποφάσεις και αντί να καταργούν να διαλύουν και να αποδυναμώνουν την περιοχή μας, να προχωρήσουν σε πολιτικές στήριξης σε όλους τους τομείς.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει διαπαραταξιακή επιτροπή που θα καθορίσει της μορφές  αγώνα, γιατί φοβόμαστε ότι θα έρθουν και χειρότερα μετά την απόφαση πώλησης της Αγροτικής Τράπεζας σε ιδιώτες και το μέλλον της στην περιοχή μας όχι μόνο για τα υποκαταστήματα αλλά κυρίως για το ξεπούλημα της Δωδώνης και όσα αυτή η απόφαση συνεπάγεται.
Εμείς δεν θα μείνουμε θεατές δεν συναινούμε και δεν ανεχόμαστε το μαρασμό της περιοχής μας.
Καλούμε όλους τους κατοίκους, τους φορείς και τα θεσμικά όργανα του Δήμου μας, σε δυναμική αντίδραση για την ακύρωση αυτών των αρνητικών αποφάσεων και εξελίξεων.
Ζητάμε από την πολιτεία να εξετάσει σοβαρά και με υπευθυνότητα το ρόλο των ακριτικών μας περιοχών.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ
Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής