Δήμος Πωγωνίου

Πέμπτη, 03 Μαϊος 2018 09:38

Πρόσκληση υποβολής προσφορας για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)


                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Καλπάκι, 03 / 05 / 2018

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ. :οικ. 3499

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: Καλπάκι Ιωαννίνων

Τ.Κ. : 44004

Πληροφορίες: Στέφας Κων/νος                                                         ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΤΗΛ: 2653360102                                                                                         

FAX: 2653360103

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

               

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Μέριμνας και Παιδείας του Δήμου Πωγωνίου, και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το έτος 2018

 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Πωγωνίου θα προσφύγει στη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. γ΄ του ν. 4412/2016) για εκτιμώμενη αξία σύμβασης εντός των ορίων του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 44/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΟΞΩ1Ω-4ΥΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέχεια του   ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (ΑΔΑ προκήρυξης: Ω76ΟΩ1Ω-ΥΤ8, ΑΔΑΜ διακήρυξης:18PROC002590838) που απέβη άγονος:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2018                                                                                        (Δήμος Πωγωνίου, Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πωγωνίου,    Σχολικές Επιτροπές Α' & Β')

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

Τιμή Μονάδος

Αξία Προμήθειας

 

1.

Πετρέλαιο θέρμανσης

100.750,00

0,80000

80.600,00

 

2.

Πετρέλαιο κίνησης

60.000,00

1,05565

63.339,00

 

3.

Βενζίνη Aμόλυβδη

24.000,00

1,22661

29.438,64

 

4.

Ελαιολιπαντικά

 

-

11.310,40

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

184.688,04

 

 

ΦΠΑ 24%

44.325,13

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

229.013,17

             

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%), επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για το σύνολο των ειδών που υπάρχουν σε μία, ή σε περισσότερες ομάδες  ή σε όλες της ομάδες ( Α -Δ ομάδες ανά  φορέα  ανάθεσης)  μέχρι την 11/05/2018 ημέρα Παρασκευή , σύμφωνα με τους  πίνακες του παραρτήματος (Α):

Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. Επίσης, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ως δύο μήνες για την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της, με απλή έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πωγωνίου χωρίς αλλαγή των όρων της. Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης επί του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά εκτός ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6.2, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.5 της με αριθ. πρωτ. 972/26-01-2018 διακήρυξης.

 

                 Ο Δήμαρχος

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:

1)       Διακήρυξη

2)       Τεχνικές προδιαγραφές (μελέτη αρ. 1/2018 Τμ. Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου)

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α

Επωνυμία

Δ/νση

EMAIL / Fax

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 23ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ

2653022061

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

2

ΧΑΣΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΛΠΑΚΙΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2653041510

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3

ΑΦΟΙ Δ. ΓΚΟΓΚΟΥ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2653031044

4

ΝΤΑΚΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΝΕΓΡΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

dakoumid@otenet.gr

 

5

ΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διαβάστηκε 1657 φορές

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Συνεδριάσεις Προσκλήσεις Πρόσκληση υποβολής προσφορας για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα