Δήμος Πωγωνίου

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012 05:44

Εκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2011 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5189699,71 1976395,79 0,38083 1941447,72 0,374096 0,982317
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 293000 60364,96 0,206024 25766,89 0,087942 0,426852
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 31500 1165,25 0,036992 1165,25 0,036992 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 7047,05 0,006991 7047,05 0,006991 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 388,78 0,003826 38,78 0,000382 0,099748
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3623865,03 1904475,5 0,525537 1904475,5 0,525537 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 2954,25 0,033194 2954,25 0,033194 1
1 Εκτακτα έσοδα 4099155,4 478948,79 0,116841 477218,79 0,116419 0,996388
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 123799,92 0,327919 123799,92 0,327919 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3624460,52 336839,44 0,092935 336839,44 0,092935 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2162,89 2162,89 1 2162,89 1 1
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 16146,54 0,248408 14416,54 0,221793 0,892856
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 403431,6 83987,67 0,208183 32958,04 0,081694 0,392415
21 Τακτικά έσοδα 403431,6 83987,67 0,208183 32958,04 0,081694 0,392415
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 942299,6 0,485146 15286,02 0,00787 0,016222
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 942299,6 1 15286,02 0,016222 0,016222
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 528300 1553,92 0,002941 1553,92 0,002941 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 1232,06 0,002411 1232,06 0,002411 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 17200 321,86 0,018713 321,86 0,018713 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13143186,08 3483185,77 2468464,49
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5845447,87 5187743,22 1,12678 1203599,67 0,2059038 1352918,58 1311392,26 0,2243442 1,0895585
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 2321929 1,000457 737478,86 0,3174698 829943,86 811125,82 0,3491733 1,0998631
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 563950 542950,01 1,038678 50785,19 0,0900526 46420,41 40681,43 0,0721366 0,8010491
62 Παροχές τρίτων 1121249,74 997367,66 1,124209 196156,63 0,1749446 171075,35 162280,98 0,1447322 0,8273031
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1295,7 0,12957 584,34 584,34 0,058434 0,450984
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 305576 217576 1,404456 3251,51 0,0106406 221,4 0 0 0
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 342000 1 0 0 90041,44 90041,44 0,2632791 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 452900 451867,42 1,002285 37481,78 0,0827595 37481,78 29528,25 0,0651982 0,7878028
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 724783,13 302053,13 2,399522 177150 0,2444179 177150 177150 0,2444179 1
68 Λοιπά Έξοδα 2000 2000 1 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις 4708906,79 2820346,6 1,66962 228343,03 0,0484917 190370,24 150245,69 0,0319067 0,6579824
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 257585 194185 1,326493 14962,95 0,0580894 14962,95 14962,95 0,0580894 1
73 Έργα 3235290,38 1820720,39 1,776929 193212,01 0,0597201 175407,29 135282,74 0,0418147 0,7001777
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1016031,41 805441,21 1,261459 20168,07 0,0198498 0 0 0 0
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2288444,96 1428668,38 1,601803 1747314 0,7635377 549754,91 372139,05 0,1626166 0,2129778
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1710344,96 1421668,38 1,203055 1532228,93 0,8958596 545660,53 368044,67 0,2151874 0,2402021
82 Αποδόσεις 528100 7000 75,44286 215085,07 0,407281 4094,38 4094,38 0,007753 0,0190361
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 300386,46
Σύνολα δαπανών 13143186,08 9436758,2 3179256,7 2093043,73 1833777

 

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 Καραγιώργος Ιωάννης

Ο απολογισμός είναι μια απόδειξη αποτυχίας αφού αναδεικνύει περίτρανα την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί στις ανάγκες και της απαιτήσεις των καιρών καθώς και την αδυναμία συντονισμού και σωστής λειτουργίας της Διοίκησης να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες συνθήκες. Συγκεκριμένα: 1.ΈΣΟΔΑ Πλήρης αδυναμία στοιχειώδους λειτουργίας εισπρακτικού μηχανισμού. Δεν βεβαιώνονται και δεν εισπράττονται έσοδα προηγούμενων ετών και έσοδα Α΄ εξαμήνου 2011 από το δικαίωμα εμπορίας υδάτων όπως προβλέπονται από το νόμο. Το γεγονός ότι δεν βεβαιώνονται έσοδα που έπρεπε να είχαν εισπραχθεί από την υπηρεσία του Δήμου φανερώνει την έλλειψη ευθύνης στις βασικές υποχρεώσεις μιας Διοικήσεως ΟΤΑ. 2. ΔΑΠΑΝΕΣ α) ενώ αναγράφονται στον προϋπολογισμό - επενδύσεις : 4739043,90 ενταλθέντα πληρωθέντα 0 - έργα : 3.267127,49 ̋ ̋ ̋ ̋ ̋ 0 Με δυσκολία αντιλαμβάνεται κανείς τον ρυθμό υλοποίησης των έργων και του τεχνικού προγράμματος καθώς δεν υπάρχουν πληρωμές. Καμία πληρωμή για υλικά , συντηρήσεις, αναλώσιμα. Που είναι οι Συμβάσεις ; Πως συνεργάζεται ο Δήμος ; β) Οφειλές από ΠΟΕ Εδώ φαίνεται καθαρά η οικονομική κατάσταση στους πρώην ΟΤΑ. Οφειλές για αιρετούς από το 2006 ή το 2009 προκαλούν εντύπωση Τέλος σχετικά με τις μικροβιολογικές και βιοχημικές αναλύσεις υδάτων :1.794,74 βεβαιωθέντα 0 ενταλθέντα 0 Πως είναι δυνατόν σε ένα μείζον ζήτημα, αυτό του ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού των δημοτών μας, να μην υπάρχει ακόμη σύμβαση και να μην έχουν γίνει οι απαραίτητες αναλύσεις 

Διαβάστηκε 3376 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2012 10:53

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων Εκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2011 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου