Δήμος Πωγωνίου

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012 05:54

Εκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 4791405,71 1393136,58 0,290757 1348286,51 0,281397 0,967806
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 307000 76058,89 0,247749 31208,82 0,101657 0,410324
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 42500 28067,35 0,660408 28067,35 0,660408 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1053000 18276,66 0,017357 18276,66 0,017357 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 77311,23 17822,64 0,230531 17822,64 0,230531 1
5 Φόροι και εισφορές 16774 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3239936,78 1248982,99 0,385496 1248982,99 0,385496 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 54883,7 3928,05 0,07157 3928,05 0,07157 1
1 Εκτακτα έσοδα 3052773,04 1022555,14 0,334959 1019215,14 0,333865 0,996734
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 285630,34 49437,33 0,173082 49437,33 0,173082 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2716142,7 958839,38 0,353015 958839,38 0,353015 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 41000 14093,74 0,34375 10753,74 0,262286 0,763015
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 184,69 0,018469 184,69 0,018469 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 242500 80167,87 0,330589 36624,62 0,151029 0,456849
21 Τακτικά έσοδα 242500 80167,87 0,330589 36624,62 0,151029 0,456849
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2273473,92 1056104,95 0,464534 54856 0,024129 0,051942
31 Εισπράξεις από δάνεια 1200000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1073473,92 1056104,95 0,98382 54856 0,051101 0,051942
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 782916 286894,58 0,366444 281731,45 0,359849 0,982003
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 714056 279041,31 0,390784 273878,18 0,383553 0,981497
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 68860 7853,27 0,114047 7853,27 0,114047 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1058684,24
Σύνολα εσόδων 12201752,91 3838859,12 2740713,72
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5933957,08 5310252,68 1,117453 1338886,87 0,2256314 1395324,6 1350573,64 0,2276008 1,0087287
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1855700 1821500 1,018776 608166,26 0,3277288 662805,98 662305,04 0,3569031 1,0890197
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 923247 848700 1,087837 91259,17 0,0988459 83524,83 83524,83 0,0904686 0,9152486
62 Παροχές τρίτων 1150039,74 1043639,74 1,101951 209383,49 0,1820663 167148,88 160743,7 0,1397723 0,7677
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1550,69 0,155069 2496,69 2496,69 0,249669 1,610051
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 256000 135152,43 1,894158 21735,14 0,0849029 16393,61 14510,21 0,0566805 0,6675922
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 370500 370500 1 0 0 81928,38 81928,38 0,2211292 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 535500 432099,33 1,239298 148930,94 0,2781157 123165,05 87203,61 0,1628452 0,5855305
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 829970,34 645661,18 1,285458 257861,18 0,3106872 257861,18 257861,18 0,3106872 1
68 Λοιπά Έξοδα 3000 3000 1 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις 4103491,53 2303011,69 1,781794 368133,6 0,0897123 213855,07 146758,03 0,0357642 0,3986543
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 230835 142935 1,614965 42260,05 0,1830747 33404,05 18404,2 0,0797288 0,4354988
73 Έργα 2578974,51 1256208,22 2,052983 149382,63 0,0579233 145451,02 128353,83 0,0497693 0,8592286
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1293682,02 903868,47 1,431272 176490,92 0,1364253 35000 0 0 0
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2070836,55 1338520,55 1,547109 1379343,06 0,6660801 834355,51 809980,21 0,3911367 0,5872217
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1330988,38 1330988,38 1 1102559,69 0,8283766 557471,28 533095,98 0,4005264 0,4835076
82 Αποδόσεις 739848,17 7532,17 98,2251 276783,37 0,3741083 276884,23 276884,23 0,3742447 1,0003644
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 93467,75
Σύνολα δαπανών 12201752,91 8951784,92 3086363,53 2443535,18 2307311,88
Διαβάστηκε 3312 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012 05:56

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων Εκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου