Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ…

Περισσότερα

Ο Δήμος Πωγωνίου διακηρύττει ότι την 11/07/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος…

Περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΠροκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ριαχόβου Πωγωνίου.Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 3/07/2023, ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο…

Περισσότερα

Ο Δήμαρχος Δήμου Πωγωνίου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων…

Περισσότερα

Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης…

Περισσότερα

Ο Δήμος Πωγωνίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής…

Περισσότερα