Ο Δήμος Πωγωνίου διακηρύττει ότι την 28/07/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. (λήξηυποβολής των προσφορών) με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) θα…

Περισσότερα

Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ…

Περισσότερα

Ο Δήμος Πωγωνίου διακηρύττει ότι την 11/07/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος…

Περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΠροκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ριαχόβου Πωγωνίου.Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 3/07/2023, ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο…

Περισσότερα