Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος…

Περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ανακοινώνει σύμφωνα με την αρ.πρωτ.οικ.7481/10-10-2023 (ΑΔΑ:9Θ5ΚΩ1Ω-ΚΔΟ) διακήρυξη Δημάρχου , την επανάληψη της  δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος Κοινότητας Βασιλικού, στις 14/12/2023 και…

Περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ανακοινώνει σύμφωνα με την αρ.πρωτ.οικ.3784/23-06-2022(ΑΔΑ:Ρ4ΧΡΩ1Ω-ΛΒ9) διακήρυξη Δημάρχου και τους όρους δημοπράτησης που όρισε η Οικονομική Επιτροπή με την αρ.148/2022 απόφασή της(ΑΔΑ:6ΥΧ2Ω1Ω-8ΕΦ), την…

Περισσότερα