Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος…

Περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΠροκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ριαχόβου Πωγωνίου.Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 3/07/2023, ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο…

Περισσότερα

Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης…

Περισσότερα

Ο Δήμος Πωγωνίου προκηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοιχτή Διαδικασία (Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Δαπάνες Αποκομιδής…

Περισσότερα