Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι με βάση την Αριθμ. οικ. 145026/10-01-2014 Κ.Υ.Α. «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια…

Περισσότερα