Απόφαση Δημάρχου με αριθμ.: 329/15-10-15, για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: “Προμήθεια Εξοπλισμού πεζοπορίας και πλοήγησης, στα πλαίσια του προγράμματος LAROUTE”. YYYYYYY_2.doc

Περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου με αριθμ. 328/15-10-2015, για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: “Προμήθεια υπολογιστικού – πολυμεσικού- οτικοακουστικού εξοπλισμού, στα πλαίσια του προγράμματος LAROUTE”. YYYYYYY_1___16-10-15.doc

Περισσότερα